2018 - Subvencions mediambientals

2018 - Subvencions mediambientals


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Acreditació de la identitat de la persona o entitat interessada: NIF, NIE o passaport Obligatori Ambdues Ambdues
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat del representat (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Poder de representació legal de la persona sol·licitant (en el cas de persones jurídiques) Opcional Ambdues Ambdues
Estatuts de l'entitat (en cas d'haver-los presentat en convocatòries anteriors i si no han patit modificacions no caldrà presentar-los). Opcional Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de la vigència dels càrrecs de la Junta directiva de l'entitat Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 082 Full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària o Certificació electrònica de les dades bancàries. Si s'ha presentat en convocatòries anteriors i no hi ha hagut modificacions, no caldrà presentar-ho. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Sol·licitud (segons tipus de projecte)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 631 Conservació i millora patrimoni natural Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 632 Preservació i/o increment biodiversitat Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 633 Sensibilització ambiental Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 634 Reducció i reciclatge residus Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 635 Reducció de soroll Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 636 Protecció d'animals domèstics Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 637 Preservació fauna autòctona Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 638 Reducció consum aigua Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 639 Energies renovables i estalvi energètic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 640 Creació i funcionament de grups d'autoprotecció Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Documentació específica (en cas que s'indiqui a la sol·licitud)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Documentació acreditativa de l'autorització del propietari del terreny Opcional Ambdues Ambdues
Informe favorable del Consorci del Parc Natural de Collserola, si l'actuació es troba dins de l'àmbit del Parc. Opcional Ambdues Ambdues
Acord de l'òrgan de govern de l'entitat gestora de l'hort dins del Programa "Cultiva't" Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top