2019 - Subvencions mediambientals

2019 - Subvencions mediambientals


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Acreditació de la identitat de la persona o entitat interessada: NIF, NIE o passaport Obligatori Ambdues Ambdues
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat del representat (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Poder de representació legal de la persona sol·licitant (en el cas de persones jurídiques) Opcional Ambdues Ambdues
Estatuts de l'entitat (en cas d'haver-los presentat en convocatòries anteriors i si no han patit modificacions no caldrà presentar-los). Opcional Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de la vigència dels càrrecs de la Junta directiva de l'entitat Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 082 Full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària o Certificació electrònica de les dades bancàries. Si s'ha presentat en convocatòries anteriors i no hi ha hagut modificacions, no caldrà presentar-ho. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Sol·licitud (segons tipus de projecte)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 631 M1_Protecció d'animals domèstics 2019 Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 632 M2_Sensibilització ambiental 2019 Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 633 M3_Reducció de soroll 2019 Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 634 M4.1_Mesures estalvi aigua i energia_Reducció consum aigua 2019 Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 635 M4.2_Mesures estalvi aigua i energia_Aprofitament energies renovables 2019 Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 636 M5_Medi natural 2019 Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Documentació específica (en cas que s'indiqui a la sol·licitud. Si la documentació a aportar no es troba en aquesta llista, en la pestanya següent podeu adjuntar més documentació)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Documentació acreditativa de l'autorització del propietari del terreny Opcional Ambdues Ambdues
Informe favorable del Consorci del Parc Natural de Collserola, si l'actuació es troba dins de l'àmbit del Parc. Opcional Ambdues Ambdues
Acord de l'òrgan de govern de l'entitat gestora del local social Opcional Ambdues Ambdues
Registre de nucli zoològic emès per la Generalitat de Catalunya Opcional Ambdues Ambdues

Justificació (a presentar un cop finalitzat el projecte)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 176 Justificació subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social 2019 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top