12 (FUE) Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial

12 (FUE) Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis. Obligatori Ambdues Ambdues
Dins del projecte, Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals. Obligatori Ambdues Ambdues
Dins del projecte, Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl. Obligatori Ambdues Ambdues
Dins del projecte, Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca. Obligatori Ambdues Ambdues
Dins del projecte, Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals que exigeixi l'activitat. Obligatori Ambdues Ambdues
Memòria de seguretat si cal, d'acord amb la normativa d'aplicació. Opcional Ambdues Ambdues
Pla d'autoprotecció si cal, d'acord amb la normativa d'aplicació. Opcional Ambdues Ambdues
Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada, si s'escau Obligatori Ambdues Ambdues
Estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances sobre contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d'acreditar el compliment de les determinacions i condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica. Obligatori Ambdues Ambdues
Memòria del dispositiu d'assistència sanitària d'acord amb el que estableixi la normativa reguladora. Obligatori Ambdues Ambdues
Memòria descriptiva de les condicions d'higiene i salubritat, que acrediti disposar dels serveis d'assistència sanitària que preveu el Reglament de la Llei 11/2009. Obligatori Ambdues Ambdues
Acreditar que es disposa d'un aparcament propi dimensionat al seu aforament autoritzat. (Excepcionalment, la llicència o autorització pot eximir el compliment d'aquest requisit si l'estudi o memòria sobre mobilitat presentat acredita l'existència i l'ús de serveis de transport col·lectiu i la suficència de places d'aparcament en la proximitat de l'establiment). Obligatori Ambdues Ambdues
Acreditar que es disposa d'un sistema automàtic de control d'aforament. Obligatori Ambdues Ambdues
Acreditar que es disposa del personal de control d'accés següent:
- D'1 a 150 persones d'aforament autoritzat: 1 controlador/a d'accés
- De 151 a 500 persones d'aforament autoritzat: 2 controladors/es d'accés
- De 501 a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 3 controladors/es d'accés
- De 1.001 a 2.000 persones d'aforament autoritzat: 4 controladors/es d'accés
- A partir de 2.000 persones d'aforament autoritzat: 1 controlador/a més per cada 1.000
Obligatori Ambdues Ambdues
Acreditar que es disposa del servei de vigilants de seguretat privada següent:
- D'1 a 500 persones d'aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat privada
- De 501 a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 2 vigilants/es de seguretat privada
- De 1.001 a 2.000 persones d'aforament autoritzat: 3 vigilants/es de seguretat privada
- A partir de 2.000 persones d'aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat privada més per cada 1.000
Obligatori Ambdues Ambdues
Autorització d'abocament a la llera pública, si és el cas. Opcional Ambdues Ambdues
Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca o local, si és el cas. Opcional Ambdues Ambdues
Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d'agost). Obligatori Ambdues Ambdues
Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la j persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l'habilitació professional de la persona designada. Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d'estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient, si s'escau. Obligatori Ambdues Ambdues
Acreditar mitjançant un apartat específic del projecte que l'establiment de règim especial, atès el seu horari i el dels desplaçaments que ha de provocar i el volum d'aquests, no ha d'interferir en l'activitat econòmica i social de la zona afectada. Obligatori Ambdues Ambdues
Justificar que no hi ha centres educatius, biblioteques, centres esportius ni centres de culte en un radi de 500 metres a l'entorn de l'establiment. (Excepcionalment, la llicència o l'autorització pot eximir del compliment d'aquest requisit si es garanteix que el local roman tancat des d'una hora abans de l'obertura i fins a una hora després de la clausura i durant l'horari lectiu o d'ús dels serveis esmentats. Obligatori Ambdues Ambdues
Justificar que no hi ha persones residents en un radi de 500 metres a l'entorn de l'establiment. (Excepcionalment, la llicència o l'autorització pot reduir aquest radi a 200 metres si el projecte acredita l'existència de mesures d'aïllament acústic suficients per garantir que no es produiran molèsties a les persones que resideixen a la proximitat de l'establiment). Obligatori Ambdues Ambdues
La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència. Opcional Ambdues Ambdues
NIF del titular de l'activitat (empresa o persona física) Obligatori Ambdues Ambdues
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues
Representant d'una entitat jurídica: còpia de l'escriptura de poders o document públic assimilable Opcional Ambdues Ambdues
DNI de la persona representant o delegada de l'entitat Opcional Ambdues Ambdues
Doc. 558 Comunicació de baixa d'activitat Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top