Ocupació de la via pública

Ocupació de la via pública


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 072 Sol·licitud d'ocupació de la via pública Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Documentació acreditativa de la identitat: DNI, NIE o passaport Obligatori Ambdues Ambdues
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Rebut vigent de l'assegurança de responsabilitat civil (s'ha de tenir en el moment de realitzar l'ocupació) Obligatori Ambdues Ambdues

1. Actes i/o activitats culturals, reivindicatives, lúdiques o esportives

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 1044 Annex 1_Dades complementàries ocupació via pública Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

4. Banderoles, pancartes, plafons, columnes d'anuncis i publicitat dinàmica

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Model o fotografia i/o text de les banderoles, pancartes, plafonds, columnes d'anuncis i per a la publicitat dinàmica Obligatori Ambdues Ambdues

5. Sessions fotogràfiques i/o filmacions

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Alta a la seguretat social Obligatori Ambdues Ambdues
Alta IAE i rebut vigent Obligatori Ambdues Ambdues
Butlletí d’instal·lació elèctrica actualitzat Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 253 Dades complementàries sessions fotogràfiques i/o filmacions Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

En cas que es demani elaboració i venda de productes alimentaris

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 212 Declaració responsable del sector alimentari per a establiments no sedentaris, si escau (cal registrar-la a part com a T201) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top