Ocupació de la via pública

Ocupació de la via pública


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 072 Sol·licitud d'ocupació de la via pública Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Documentació acreditativa de la representació (Doc. 015 en cas de persona físiques; poders o estatuts de l'entitat, en cas de persones juridíques). Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

1. Actes i/o activitats culturals, reivindicatives, lúdiques o esportives

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 1044 Annex 1_Dades complementàries ocupació via pública Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil (obligatori per a les sol·licituds de manifestacions; per a la resta d'activitats culturals, lúdiques o esportives s'haurà de tenir en el moment de realitzar l'activitat) Opcional Ambdues Ambdues
Rebut actualitzat de l'assegurança de Responsabilitat Civil Opcional Ambdues Ambdues

4. Banderoles, pancartes, plafons, columnes d'anuncis i publicitat dinàmica

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Model o fotografia i/o text de les banderoles, pancartes, plafonds, columnes d'anuncis i per a la publicitat dinàmica Obligatori Ambdues Ambdues
Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tot el període de duració de l’activitat sol·licitada. Obligatori Ambdues Ambdues
Rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil Obligatori Ambdues Ambdues

5. Sessions fotogràfiques i/o filmacions

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Alta a la seguretat social Obligatori Ambdues Ambdues
Alta IAE i rebut vigent Obligatori Ambdues Ambdues
Butlletí d’instal·lació elèctrica actualitzat Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 253 Dades complementàries sessions fotogràfiques i/o filmacions Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tot el període de duració de l’activitat sol·licitada. Obligatori Ambdues Ambdues
Rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil Obligatori Ambdues Ambdues

En cas que es demani elaboració i venda de productes alimentaris

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 212 Declaració responsable del sector alimentari per a establiments no sedentaris, si escau (cal registrar-la a part com a T201) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top