10 (FUE) Llicència o modificació substancial d'activitats recreatives ordinàries i circs

10 (FUE) Llicència o modificació substancial d'activitats recreatives ordinàries i circs


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Detall de documentació a aportar Llicència activitat recreativa ordinària i circs A10 Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
NIF del titular de l'activitat (empresa o persona física). Cal aportar aquest document quan s'actua a través d'un representant. Obligatori Telemàtic Telemàtic
Documentació acreditativa de la representació (segons el cas: Doc. 015 Autorització de representació / escriptures de poders / acta de la Comunitat de Propietaris) Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega
DNI del representant legal, si escau Opcional Telemàtic Telemàtic
Projecte tècnic amb el contingut mínim signat per tècnic/a competent Obligatori Telemàtic Telemàtic
Estudi d'impacte acústic Obligatori Telemàtic Telemàtic
Designació del personal tècnic responsable d'executar el projecte (Document Assumeix) Obligatori Telemàtic Telemàtic
Acreditació del tècnic/a competent: Doc.172 Declaració responsable del tècnic o certificació/visat del col·legi
Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Doc. 1092 Declaració responsable de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Doc. 1166 Certificat Tècnic Posada en funcionament activitat sotmesa a llicència Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega

Documentació complementària (en funció de l'activitat)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010. Opcional Telemàtic Telemàtic
Memòria de seguretat Opcional Telemàtic Telemàtic
Avaluació d'impacte ambiental Opcional Telemàtic Telemàtic

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top