10 (FUE) Llicència o modificació substancial d'activitats recreatives ordinàries i circs

10 (FUE) Llicència o modificació substancial d'activitats recreatives ordinàries i circs


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Detall de documentació a aportar Llicència activitat recreativa ordinària i circs A10 Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1087 Llicència o modificació substancial d'activitats recreatives ordinàries i circs Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
NIF del titular de l'activitat (empresa o persona física) Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de la representació (segons el cas: Doc. 015 Autorització de representació / escriptures de poders / acta de la Comunitat de Propietaris) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
DNI del representant legal, si escau Opcional Ambdues Ambdues
Projecte tècnic amb el contingut mínim signat per tècnic/a competent Obligatori Ambdues Ambdues
Estudi d'impacte acústic Obligatori Ambdues Ambdues
Designació del personal tècnic responsable d'executar el projecte (Document Assumeix) Obligatori Ambdues Ambdues
Acreditació del tècnic/a competent: Doc.172 Declaració responsable del tècnic o certificació/visat del col·legi
Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1092 Declaració responsable de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Documentació complementària (en funció de l'activitat)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010. Opcional Ambdues Ambdues
Memòria de seguretat Opcional Ambdues Ambdues
Avaluació d'impacte ambiental Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top