10 (FUE) Llicència o modificació substancial d'activitats recreatives ordinàries i circs

10 (FUE) Llicència o modificació substancial d'activitats recreatives ordinàries i circs


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Detall de documentació a aportar Llicència activitat recreativa ordinària i circs A10 Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
NIF del titular de l'activitat (empresa o persona física). Cal aportar aquest document quan s'actua a través d'un representant. Opcional Telemàtic Telemàtic
Documentació acreditativa de la representació. No cal aportar aquest document si s'ha fet la inscripció de la representació al Representa. Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Projecte tècnic amb el contingut mínim signat per tècnic/a competent Obligatori Telemàtic Telemàtic
Estudi d'impacte acústic Obligatori Telemàtic Telemàtic
Designació del personal tècnic responsable d'executar el projecte (Document Assumeix) Obligatori Telemàtic Telemàtic
Acreditació del tècnic/a competent: Doc.172 Declaració responsable del tècnic o certificació/visat del col·legi
Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Doc. 1166 Certificat Tècnic Posada en funcionament activitat sotmesa a llicència Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega

Documentació complementària (en funció de l'activitat)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010. Opcional Telemàtic Telemàtic
Memòria de seguretat Opcional Telemàtic Telemàtic
Avaluació d'impacte ambiental Opcional Telemàtic Telemàtic

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top