09 (FUE) Llicència ambiental (Annex II)

09 (FUE) Llicència ambiental (Annex II)


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent amb el contingut assenyalat a la LLEI 20/2009, de prevenció i control de les activitats (en format pdf) Obligatori Ambdues Ambdues
NIF del titular de l'activitat (empresa o persona física) Obligatori Ambdues Ambdues
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat del representat (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues
Representant d'una entitat jurídica: còpia de l'escriptura de poders o document públic assimilable Opcional Ambdues Ambdues
DNI de la persona representant o delegada de l'entitat Opcional Ambdues Ambdues
Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl. Opcional Ambdues Ambdues
Estudi d'impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l'activitat ha de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental. Opcional Ambdues Ambdues
Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada. Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació preceptiva en matèria d'incendis d'acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normaiva sectorial aplicable o Ordre del Conseller competent en la matèria. Obligatori Ambdues Ambdues
En el cas d'activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d'aplicació. Obligatori Ambdues Ambdues
Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara. Opcional Ambdues Ambdues
Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat. Opcional Ambdues Ambdues
Doc. 558 Comunicació de baixa d'activitat Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top