09 (FUE) Llicència ambiental o modificació substancial (Annex II)

09 (FUE) Llicència ambiental o modificació substancial (Annex II)


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Detall de documentació a aportar Llicència ambiental o modificació substancial A09 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1086 Llicència ambiental o modificació substancial Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
NIF del titular de l'activitat (empresa o persona física). Cal aportar aquest document quan s'actua a través d'un representant. Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de la representació (segons el cas: Doc. 015 Autorització de representació / escriptures de poders / acta de la Comunitat de Propietaris) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
DNI del representant legal, si escau Opcional Ambdues Ambdues
Projecte bàsic amb memòria ambiental, amb el contingut mínim signat per tècnic/a competent (en format pdf) Obligatori Ambdues Ambdues
Estudi d'impacte acústic Obligatori Ambdues Ambdues
Acreditació del tècnic/a competent (declaració responsable del tècnic o certificació/visat del col·legi) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Designació del personal tècnic responsable d'executar el projecte (Document Assumeix) Obligatori Ambdues Ambdues
Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació Opcional Ambdues Ambdues
Doc. 1166 Certificat Tècnic Posada en funcionament activitat sotmesa a llicència Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Documentació complementària (en funció de l'activitat)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Annex per a l'informe previ en matèria d'incendis Opcional Ambdues Ambdues
Avaluació d'impacte ambiental Opcional Ambdues Ambdues
Estudi geològic Opcional Ambdues Ambdues
Autorització d'emissions dels focus de contaminació atmosfèrica Opcional Ambdues Ambdues
Annex de projecte de contaminació odorífera Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top