09 (FUE) Llicència ambiental o modificació substancial (Annex II)

09 (FUE) Llicència ambiental o modificació substancial (Annex II)


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Detall de documentació a aportar Llicència ambiental o modificació substancial A09 Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Documentació acreditativa de la representació. No cal aportar aquest document si s'ha fet la inscripció de la representació al Representa. Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega
NIF del titular de l'activitat (empresa o persona física). Cal aportar aquest document quan s'actua a través d'un representant. Opcional Telemàtic Telemàtic
Projecte bàsic amb memòria ambiental, amb el contingut mínim signat per tècnic/a competent (en format pdf) Obligatori Telemàtic Telemàtic
Estudi d'impacte acústic Obligatori Telemàtic Telemàtic
Acreditació del tècnic/a competent (declaració responsable del tècnic o certificació/visat del col·legi) Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Designació del personal tècnic responsable d'executar el projecte (Document Assumeix) Obligatori Telemàtic Telemàtic
Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació Opcional Telemàtic Telemàtic
Doc. 1166 Certificat Tècnic Posada en funcionament activitat sotmesa a llicència Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega

Documentació complementària (en funció de l'activitat)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Annex per a l'informe previ en matèria d'incendis Opcional Telemàtic Telemàtic
Avaluació d'impacte ambiental Opcional Telemàtic Telemàtic
Estudi geològic Opcional Telemàtic Telemàtic
Autorització d'emissions dels focus de contaminació atmosfèrica Opcional Telemàtic Telemàtic
Annex de projecte de contaminació odorífera Opcional Telemàtic Telemàtic

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top