Connexió a la xarxa de telecomunicacions

Connexió a la xarxa de telecomunicacions


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 622 Sol·licitud d'ocupació de les infraestructures de telecomunicacions municipals Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat: DNI, NIF, NIE o passaport de la persona interessada Obligatori Ambdues Ambdues
NIF de la societat, si s'escau Opcional Ambdues Ambdues
Projecte tècnic d'ocupació d'infraestructures de telecomunicacions (1 còpia en paper i 1 còpia en format electrònic) Obligatori Ambdues Ambdues
Assumeix visat de l'enginyer/a responsable de la instal·lació d'infraestructures de Telecomunicacions o Declaració responsable tècnic/exercici professional (Doc. 172) en la què es reconegui el compliment dels requisits establerts en la normativa vigent per a accedir al reconeixement del dret a l'exercici professional, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i de què disposa d'assegurança civil Obligatori Ambdues Ambdues
Còpia del registre d'operador de telecomunicacions Obligatori Ambdues Ambdues
Fotografies que permetin identificar les infraestructures de propietat municipal Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top