Informe disponibilitat ocupació xarxa de telecomunicacions

Informe disponibilitat ocupació xarxa de telecomunicacions


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 620 Consulta disponibilitat infraestructures telecomunicacions Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
DNI del representant legal, si escau Obligatori Ambdues Ambdues
Document que acrediti la titularitat Obligatori Ambdues Ambdues
CIF de l’empresa (DNI o NIF si és una persona física) on consti la raó social i el domicili social Obligatori Ambdues Ambdues
Memòria descriptiva de l'ús on consti determinació de les necessitats d'ús, identificació de les infraestructures de propietat municipal a ocupar, punt d'accés i de sortida, elem,ents a instal·lar amb llurs característiques, aprofitament del sòl i subsòlen suport electrònic: 1 còpia en suport electrònic (format pdf) i 1 còpia en suport paper. Obligatori Ambdues Ambdues
Fotografies que permetin identificar les infraestructures de propietat municipal (arqueta d'entrada i sortida del cable; canalitzacions; armaris, ..) Obligatori Ambdues Ambdues
Plànol de situació amb el croquis de la instal·ació, destacant les infraestructures a ocupar Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top