Sol·licitud de llicència d'obres en via pública. Companyies de serveis

Sol·licitud de llicència d'obres en via pública. Companyies de serveis


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1012 Sol·licitud de llicència d'obres en via pública companyies de serveis Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Doc. 158 d'idoneïtat tècnica, en cas de projecte tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Assumeix de la direcció facultativa visat o Doc. 158 Declaració responsable dels tècnics en el/la què es reconegui el compliment dels requisits establerts en la normativa vigent per a accedir al reconeixement del dret a l'exercici professional, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i de què disposa d'assegurança de responsabilitat civil Obligatori Ambdues Ambdues
Estudi bàsic de seguretat i salut format pdf) Obligatori Ambdues Ambdues
Assumeix del control de la seguretat i salut de l'obra, cas que no s'inclogui específicament en l'assumeix de la Direcció facultativa Opcional Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Memòria descriptiva de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Plànol de detall acotat de secció/ns tipus de la/es rasa/es a vorera i/o calçada amb la disposició del servei, amplada de rasa, fondària, gruixos i sobreamples de les capes de reposició Obligatori Ambdues Ambdues
Plànol de situació a escala 1/500 indicant les actuacions a realitzar (format pdf) Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues

Documentació de representació en cas de persona física

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Documentació acreditativa de la representació: DNI del representant Opcional Ambdues Ambdues

Documentació de representació en cas de persona jurídica

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Representant d'una entitat jurídica: còpia de l'escriptura de poders o document públic assimilable Opcional Ambdues Ambdues
DNI de la persona representant o delegada de l'entitat Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top