Connexió de clavegueram

Connexió de clavegueram


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 070 Sol·licitud de connexió clavegueram Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Documentació acreditativa de la representació (segons el cas: Doc. 002 Autorització de representació / escriptures de poders / acta de la Comunitat de Propietaris) Opcional Ambdues Ambdues
DNI del representant legal, si escau Opcional Ambdues Ambdues

Construcció d'escomesa per part de l'Ajuntament

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Plànol d’emplaçament i punt de sortida de la connexió sol·licitada Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis en planta i secció de la situació de la connexió sol·licitada Obligatori Ambdues Ambdues

Autorització de construcció d'escomesa a compte de tercers

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Projecte bàsic de la connexió (doc. tècnica) Obligatori Ambdues Ambdues
Estudi (bàsic) de seguretat i salut (format pdf) Obligatori Ambdues Ambdues
Plànols acotats Obligatori Ambdues Ambdues
Assumeix tècnic de direcció Obligatori Ambdues Ambdues
Assumeix de permanència en obra Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top