Clavegueram: Connexió de clavegueram

Clavegueram: Connexió de clavegueram


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 070 Sol·licitud de connexió clavegueram Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Documentació acreditativa de la representació (segons el cas: Doc. 015 Autorització de representació / escriptures de poders / acta de la Comunitat de Propietaris) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
DNI del representant legal, si escau Opcional Ambdues Ambdues

Construcció d'escomesa per part de l'Ajuntament

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Plànol d’emplaçament i punt de sortida de la connexió sol·licitada Obligatori Ambdues Ambdues
Si es considera necessari, croquis en planta i secció de la situació aproximada de la connexió sol·licitada Opcional Ambdues Ambdues

Autorització de construcció d'escomesa a compte propi

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Projecte d'execució de la connexió signat (doc. tècnica mínima: memòria, estudi de seguretat i salut, estudi de gestió de residus, plànols i pressupost) Obligatori Ambdues Ambdues
Estudi bàsic de seguretat i salut format pdf) Obligatori Ambdues Ambdues
Assumeix tècnic de direcció d'obra Obligatori Ambdues Ambdues
Designació de coordinador de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues
Aprovació Pla de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top