Tramitació d'expedient de ruina

Tramitació d'expedient de ruina


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 033 Sol·licitud de tramitació d'expedient de ruïna Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Plànol d’emplaçament de la finca Obligatori Ambdues Ambdues
Dades d'identificació de l'immoble i acreditació de la titularitat Obligatori Ambdues Ambdues
Relació de moradors, qualsevol que sigui el títol de possessió i relació de titulars de drets reals sobre l'immoble, si escau Opcional Ambdues Ambdues
Certificat emès pel facultatiu competent comprensiu del motiu en que es basa l'estat de ruïna de l'immoble i que determini si en el moment de la sol·licitud reuneix les condicions de seguretat i habitabilitat necessàries per a la permanència dels seus moradors, amb indicació de la concurrència de perill imminent o incipient, en el seu cas.
Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top