Comunicació de dades per a pagament a creditors

Comunicació de dades per a pagament a creditors


Objecte:
Comunicació de dades bancàries, prèviament conformades per l'entitat bancària, per a realitzar els pagaments als creditors i creditores, per part de la Tresoreria General de l'Ajuntament.
Persones destinatàries:
Persones en espera de rebre una transferència per part de la Tresoreria municipal, derivats de factures presentada a l'Ajuntament, contractes amb l'Ajuntament, subvencions, etc.
Observacions:
A l'hora d'omplir el document 082 cal tenir en compte els següents punts:
- Els/les creditors/es que siguin persona jurídica han de posar el nom i NIF de la persona representant.
- Les dades de la persona que signa han de coincidir amb les del creditor i el titular del compte bancari, o en el cas de persones jurídiques, amb les del representant.
- El Doc. 082 ha d'estar validat per l'entitat financera.
- Només en el cas que el Doc. 082 no disposi del segell de l'entitat bancària corresponent, és podrà adjuntar certificat de l'entitat bancària.
- La titularitat del compte corrent ha de coincidir amb el certificat de l'entitat bancària.

Acreditació de la representació

Representació de persones físiques: es podrà presentar el Doc. 082 Comunicació de dades per a pagaments a creditors en nom o representació d'una altre persona física. S'haurà d'acompanyar el document d'una autorització del creditor i del document d'identificació del creditor i del representant. (signat i conformat per l'entitat bancària).

Representació de persones jurídiques: si es disposa d'un certificat digital de representant vàlid es podrà efectuar el tràmit amb aquest, sempre que el representant designat, la persona que signen el document electrònicament i la persona que realitza el tràmit siguin la mateixa. En cas de no disposar de certificat digital de representant caldrà aportar el document acreditatiu de la representació mitjançant escriptura pública.

Les persones jurídiques estan obligades a actuar electrònicament amb l'administració. En cas que la representació estigui donada d'alta al Representa no caldrà d'acreditar la representació.

N548
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tràmits relacionats:
Presentació de factures
Presentació d'ofertes de contractes menors
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop