Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos


Objecte:
Obtenció de la llicència que ha de sol·licitar la persona titular de gossos potencialment perillosos per a la seva tinença o conducció en espais públics.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona que acompleixi els requisits
Requisits previs:
1. Ser major d'edat.

2. No haver estat condemnat/ada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.

3. No haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accesòries de les previstes en l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos.

4. No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

5. Tenir capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

6. Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, segons el Decret 170/2002, d'11 de juny de la Generalitat de Catalunya, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

7. S'haurà de complir amb l'obligació d'identificació de l'animal mitjançant microxip.

8. Es recomana que les instal.lacions on habita l'animal compleixin els requisits que s'indiquen a l'annex d'Informació Complementària.

9. Senyalització de les instal.lacions amb una placa segons les característiques detallades a l'annex d'Informació Complementària.

10. Inscripció de l'animal al Registre municipal d'animals de companyia.
Observacions:
• No cal aportar fotografies

• Un tema és la tinença (titular propietari) i l'altre conductor (pot conduir qualsevol gos perillòs: passejadors, cuidadors gosseres, altre component de la parella, ...etc.)

• El termini per sol·licitar la llicència és d'un mes després del naixement o adquisició de l'animal.

• Si una parella posseeix un gos potencialment perillós, per separat, un d'ells ha de demanar la llicència per tinença i l'altre en la modalitat de conducció, però tots dos deuen fer la declaració responsable.

• No cal certificació de no sanció, només declaració responsable

T191
Tràmits relacionats:
Cens animals de companyia

Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 10 art. 5 Grup 13
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop