Cens d'animals de companyia

Cens d'animals de companyia


Objecte:
TEMPORALMENT FORA DE SERVEI

Cens que realitzen els ens locals, on han de constar inscrits els animals de companyia (gats, gossos i fures) i, en especial, tots els gossos de races considerades potencialment perilloses on resideixi habitualment l'animal.
Per dur a terme aquest cens es fa servir l'aplicació informàtica ANICOM del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
Si el veterinari o venedor ja ha fet el tràmit a l'aplicació ANICOM, no cal fer-ho de nou a l'Ajuntament.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona major d'edat, propietària i/o posseïdora de gossos, gats i fures residents a Sant Cugat.
Requisits previs:
La persona propietària de l'animal té un termini màxim de 3 mesos a partir de la data de naixement, i de 30 dies de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació de dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal.
Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, l'animal ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.
Observacions:
• El tràmit és realitzarà presencialment davant els gestors de les OAC, telefònicament al servei d'informació 010 o per correu emplenant el Doc.044. Cal aportar les dades que consten a la cartilla sanitària de l'animal.

• Per a censar els gossos considerats potencialment perillosos, de conformitat amb l'article 3r de la Llei 10/1999, el propietari haurà de sol·licitar també la corresponent LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS (Tràmit propi). La llicència per a gossos potencialment perillosos tindrà una vigència de 5 anys i podrà ser renovada per períodes successius d'igual durada.

• Mantenir un registre d'animals domèstics és competència pròpia de les administracions locals i també ho és vetllar pel dret a la seguretat de les persones en relació a la presència d'animals als carrers i habitatges del municipi.

• Les activitats pròpies del registre contemplen diferents aspectes: altes, baixes, modificació de dades, registre i control d'animals potencialment perillosos.

• L'alta al cens s'acompanyarà del lliurament del número ANICOM d'identificació de l'animal.

• El document de l'ANICOM és el que s'entrega al propietari/ària de l'animal i constitueix el comprovant d'inscripció al cens municipal. En el cas d'entrada de la sol·licitud per correu o per via telefònica, s'enviarà el document de l'ANICOM al domicili del sol·licitant.
Tràmits relacionats:
Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment

Top