Ajuts per a famílies amb infants

Ajuts per a famílies amb infants


Objecte:
L'objecte d'aquestes prestacions és donar suport a les famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants, per raó de l'atenció que aquestes hi dediquen i per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat.

L'ajut va adreçat a les famílies que tinguin un o més infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 de juliol de 2017 i el 31 de desembre de 2017 (ambdues dates incloses) i entre l'1 de gener de 2018 i el 30 de juny de 2018 (ambdues dates incloses), sempre que no superin uns ingressos límit.
Persones destinatàries:
Famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants i que no superin un determinat nivell d’ingressos
Requisits previs:
Les famílies que demanen l'ajut econòmic han de complir, en el moment de presentar la sol·licitud, els requisits següents:

  • 1. Que una de les persones progenitores o assimilades sol·licitants sigui resident legal a Catalunya, i ho hagi estat durant 5 anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones retornades a les quals no s'exigeix el període mínim de residència.

  • 2. Cal que hi hagi convivència dels membres de la unitat familiar en el moment de presentar la sol·licitud. Queden exempts d'aquest requisit els supòsits de ruptura de la convivència produïts per situacions de violència masclista.

  • 3. No superar uns ingressos límits.

  • 4. Que la persona/es que sol·liciten l’ajut exerceixin la guarda i custòdia de tots els infants que consten a la sol·licitud. En el supòsit de la guarda compartida qualsevol de les dues persones progenitores pot presentar la sol·licitud d'ajut. En qualsevol cas, cada infant dóna dret a un únic ajut econòmic, que es resoldrà per ordre de presentació.

  • 5. Que els infants no superin els 12 anys d’edat per als supòsits d’adopció, tutela o acolliment.

  • 6. Que en cas de tuteles i acolliments, les persones sol·licitants siguin persones físiques.

  • 7. En els casos de famílies nombroses o monoparentals, cal que el títol de família nombrosa o de família monoparental, estigui vigent en el moment de presentar la sol·licitud.
Observacions:
Aquest tràmit és competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Es pot presentar la documentació de forma presencial a qualsevol Oficina d'atenció ciutadana o bé tramitar-la directament a Oficina virtual de la Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya compta amb una oficina itinerant a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Cugat

N153
Termini de sol·licitud:
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la data de naixement o d'adopció. L'últim dia de presentació de la sol·licitud coincideix amb la data del mes següent del naixement, adopció, tutela o acolliment dels infants pels quals se sol·licita l'ajut econòmic. En el cas que la data de naixement no tingui correspondència en el mes següent, l'últim dia de termini serà l'últim dia del mes següent.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop