Registre de parelles estables

Registre de parelles estables


Objecte:
La parella estable és la formada per dues persones, majors d'edat, que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, si la convivència dura més de dos anys ininterromputs, tenen un fill comú o formalitzen la relació en escriptura pública (davant d'un notari).

Al Registre de parelles estables de Catalunya s'inscriu la parella, i també, si és el cas, la seva extinció.

La inscripció en el Registre és voluntària, no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment dels dos convivents en parella estable. La inscripció de l'extinció de la parella estable es pot fer a sol·licitud d'un dels convivents.

La inscripció de la parella al Registre és un dels mitjans de prova que permet al membre supervivent de la parella estable accedir a la pensió de viduïtat i a altres prestacions socials de conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
Persones destinatàries:
Parelles estables que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial.
Requisits previs:
• Convivència de més de dos anys ininterromputs.
• Tenir un fill en comú.
• Formalitzar la relació en escriptura pública (davant de notari)

No poden constituir una parella estable les persones següents:

    • Els menors d’edat no emancipats.
    • Les persones relacionades per parentiu en línia recta, o en línia col·lateral dins del segon grau.
    • Les persones casades i no separades de fet.
    • Les persones que convisquin en parella amb una tercera persona.

Observacions:
• Per fer el tràmit telemàtic al Registre de Parelles Estables de la Generalitat caldrà que les dues persones disposin de certificat digital.

Tancament del Registre Municipal d'Unions Civiils de Sant Cugat del Vallès

Al Ple Municipal del mes de desembre de 2018 es va aprovar el tancament del Registre Municipal d'Unions Civils. Per tant, des d'aquest moment les parelles estables no es poden donar d'alta al registre de l'Ajuntament, sinó que s'han d'adreçar al Registre de parelles estables de la Generalitat.

Les dades de les inscripcions fetes fins al moment en aquest Registre, així com les de finalització, són vàlides per sempre. És a dir, es podran extendre documents relatius a l'anotació al registre encara que les persones inscrites ja no resideixin al municipi.

La finalització o extinció d'una unió registrada al Registre Municipal d'Unions Civils de l'Ajuntament s'haurà de seguir fent al Registre General de l'Ajuntament de Sant Cugat. La finalització de la unió es pot realitzar a instància d'un dels seus membres, i cal presentar una instància on constin els noms de les dues persones inscrites.

P118
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment

Tramitació presencial


Tramitació electrònicaTop