Títol de família monoparental

Títol de família monoparental


Objecte:
Tramitació, com a finestreta única, de les sol·licituds de títol de família monoparental així com les renovacions i duplicats.
És un títol oficial, concedit pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, la possessió del qual equipara les famílies monoparentals amb les famílies nombroses gaudint dels mateixos avantatges que, fins el moment, es concreten en:

  •Avantatges en l'àmbit escolar
  •Ajuts a l'accés a l'habitatge
  •Ajuts a les famílies per naixement, adopció, tutea o acolliment
  •Descomptes en albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.

Persones destinatàries:
Families monoparentals
Requisits previs:
Família monoparental és aquella formada per un o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona.

En tot cas, es consideren famílies monoparentals les següents famílies:

  • La persona progenitora, amb fills o filles a càrrec, que conviu alhora amb una altra persona o persones amb cap de les quals té un vincle matrimonial ni hi forma una unió estable de parella d’acord amb la legislació civil catalana.

  • La persona vídua o en situació equiparada, amb fills o filles que en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat i/o orfenesa.

  • La persona progenitora que té la guarda dels fills o filles i no percep pensió pels aliments d’aquests o aquestes establerta judicialment o, percebent-la, és inferior a la meitat de l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent mensual per cada fill o filla.

  • La persona progenitora amb fills o filles a càrrec que ha patit violència d’acord amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per part de l’altra persona progenitora o convivent.

  • La persona progenitora amb fills o filles a càrrec que ha patit abandonament de família per part de l’altra persona progenitora o convivent.

  • Una de les persones progenitores convivents hagi estat durant un període igual o superior a un any en situació de privació de llibertat, d’hospitalització o altres causes similars.

Una família monoparental perd aquesta condició en el moment que la persona que encapçala aquesta unitat familiar contrau matrimoni amb una altra persona o constitueix una unió estable de parella d’acord amb la legislació civil catalana, o bé deixa de complir qualsevol de les condicions establertes.

Les persones estrangeres de països no comunitaris tindran dret al reconeixement de la condició de família monoparental sempre que totes les persones membres de la família que donin dret al títol resideixin legalment a Catalunya.

Condicions dels/de les fills/filles:

  •A l’efecte del reconeixement del Títol de família monoparental es computaran els/les fills/filles fins als 21 anys, o bé fins als 26 anys si estan estudiant, que convisquin amb les persones progenitores i en depenguin econòmicament.

  •No hi ha límit d'edat per als/a les fills/filles amb discapacitat, sempre que convisquin amb la unitat familiar.

  •Es considera condició equiparada a la de fill o filla la persona tutelada o acollida

Renovació del Títol de família monoparental

La renovació del Títol de família monoparental s’haurà de fer:

  •Per acabament del termini de validesa.

  •Per variació de les circumstàncies familiars o personals.

El reconeixement de la condició de família monoparental i nombrosa correspon al Departament d’Acció Social i Ciutadania, així com l’expedició i la renovació del títol que ho acredita. S’expedirà un títol col·lectiu per a tota la família i un d’individual per a cadascuna de les persones que la componen.

El títol de família monoparental té una validesa de 4 anys, però quan el fill o filla de més edat fa 21 anys, passa a tenir una validesa biennal.
Observacions:
Aquest tràmit és competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Es pot presentar la documentació de forma presencial a qualsevol Oficina d'atenció ciutadana o bé tramitar-la directament a Oficina virtual de la Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya compta amb una oficina itinerant a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Cugat

BENEFICIS que ofereix l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT:

  • Bonificació de l'IBI en funció de la renda de la unitat familiar. Cal sol·licitar-ho mitjançant el seu tràmit específic d'Ajut a l'habitatge

  • Bonificació del 37,33% de les quotes d'escolaritat de les escoles bressol municipals

  • Bonificació del 32,60% als estudis oficials de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels

  • Bonificació del 50% als estudis oficials de l'Escola d'Art i Disseny

  • Bonificació del 20% en les quotes dels cursos i tallers dels centres culturals

  • Bonificació del 20% en els preus de les piscines municipals del Parc Central i de la Floresta

  • Descompte del 10% en el preu del carnet d'autobús per a estudiants

  • Descompte del 20% a les activitats esportives organiitzades per l'Ajuntament.

N153
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop