Reclamacions, denúncies i queixes en matèria de consum

Reclamacions, denúncies i queixes en matèria de consum


Objecte:
Tramitació de les reclamacions que, en matèria de consum, pugui presentar la ciutadania i que poden provenir de diferents sectors: assegurances, comerç, ensenyament, entitats bancàries, habitatge, serveis professionals, serveis turístics, subministraments, transports i d'altres.
Persones destinatàries:
Persona física o jurídica (en certs casos) que tingui domicili a Sant Cugat del Vallès o bé vulgui iniciar procediment contra empreses ubicades al municipi
Requisits previs:
Prèviament a la tramitació de la reclamació, la persona consumidora ha d'haver presentat una reclamació directament a l'empresa amb qui ha tingut la relació de consum.
Transcorregut un mes sense haver obtingut resposta o en el cas de resposta no satisfactòria a les pretensions formulades, es pot iniciar el procediment de mediació davant l'OMIC
Observacions:
Les persones que vulguin utilitzar aquest servei poden optar per:

1. Presentar una reclamació: si es vol aconseguir la solució del problema que es formula o el seu rescabalament.

2. Presentar una denúncia: procediment per posar en coneixement de l'Administració la possible existència d'una infracció administrativa en matèria de disciplina del mercat i de defensa del consumidor i l'usuari, per tal que els fets exposats siguin objecte d'inspecció i, si d'aquesta actuació en resulta l'existència d'infracció administrativa, es sancioni l'empresa responsable, sense que hi hagi una pretensió de rescabalament o benefici directe per a la persona.

3. Presentar una queixa: quan els fets exposats no constitueixen una possible infracció administrativa ni existeix cap pretensió de rescabalament o benefici directe, que no dóna lloc a cap arbitratge ni procediment administratiu sancionador i que només es té en compte a efectes informatius.

4. Si la persona reclamant està interessada en continuar amb la reclamació per la via judicial, un cop finalitzada la via administrativa, s'ofereix un servei d'assessoria jurídica des de la pròpia Oficina

Si no s'està d'acord amb la resposta rebuda a la mediació realitzada per l'OMIC, en un termini de deu dies es poden formular, per escrit, les al·legacions que s'estimin oportunes (model al·legacions)

L'OMIC no és competent per intervenir en els següents casos:

• Conflicte entre dos particulars

• Conflicte presentat per una persona jurídica (empresa) excepte entre treballadors autònoms i microempreses i els prestadors de serveis bàsics (subministraments, transports, telecomunicacions, sanitaris, financers, assegurances ).

• Conflicte en què cap de les dues parts (ni reclamant ni reclamat) estan domiciliats a Sant Cugat.

T279
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
Oficina de Consum de l'Ajuntament (OMIC), plaça de la Vila 1.
De dilluns a dijous d'11 a 14h. Cal demanar cita prèvia a través de Cita prèvia OMIC, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi).
Assessoria jurídica: contacte previ amb l'OMIC.

Tramitació electrònicaTop