06 (FUE) Comunicació prèvia o modificació substancial d'activitats recreatives

06 (FUE) Comunicació prèvia o modificació substancial d'activitats recreatives


Objecte:
Posar en coneixement de l'ajuntament l'inici o una modificació substancial d'una activitat inclosa en el règim de Comunicació del "DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives".

Les activitats subjectes al tràmit de comunicació d'activitats recreatives fixes i espectacles més freqüents són:

    • Room Escapes
    • Jocs infantils
    • Espectacles teatrals, d'audició o musicals d'aforament igual o menor a 150 persones • Activitats de Jocs i apostes d'aforament igual o menor a 150 persones
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent del decret 112/2010..
Requisits previs:
1) Bombers: En el cas que l'activitat estigui inclosa en l'annex 1 de la LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà haver obtingut prèviament l'informe previ de Bombers. Es pot sol·licitar en el tràmit de la llicència d'obres o bé en el tràmit de Informe previ en matèria d'incendis i aportar l'Acta de comprovació en matèria d'incendis emesa per una entitat col·laboradora

2) Impacte ambiental: En el cas d'activitats situades en espais naturals amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992; en els espais naturals de protecció especial, declarats d'acord amb la Llei 12/1985; en les zones humides i les àrees designades en aplicació de les directives 2009/147/CE i 92/43/CE (Xarxa Natura); en zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i en altres espais protegits que es determini legalment, caldrà obtenir de manera prèvia la Declaració d'impacte ambiental emesa per la Generalitat o bé, resolució de la Generalitat que determini que no cal sotmetre el projecte a Avaluació d'impacte ambiental

3) Compatibilitat urbanística: El projecte inclourà una manifestació explícita sobre la conformitat de l'activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl i, en concret, que és compatible amb els usos permesos pel Planejament vigent. Podeu comprovar la compatibilitat urbanística de l'ús proposat amb els usos permesos pel planejament vigent a través dels següents mitjans:
Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats: Aquest certificat l'emet el Servei de Planejament i Gestió Urbanística i es sol·licita amb la presentació de la corresponent sol·licitud d'emissió (tràmit subjecte a taxes).
• Fer una consulta no vinculant a través de l'Oficina d'atenció a l'empresa..
Observacions:
• Podeu fer consultes prèvies sobre els tràmits necessaris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a través de l'oficina d'atenció a l'empresa..

• Els canvis de titularitat d'aquestes activitat es tramitaran mitjançant el tràmit FUE Comunicació de canvi de titularitat.

• Els canvis no substancials d'aquestes activitat es tramitaran mitjançant el tràmit FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat recreativa..

• En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

    - En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.
    - En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.

• Les activitats sotmeses a Comunicació segons el Decret 112/2010 que es pretenguin exercir dins l'àmbit territorial de Valldoreix hauran de ser comunicades a l'Entitat Municipal Descentralitzada.

• Aquesta comunicació degudament formalitzada habilita el titular per l'exercici immediat de l'activitat sota la seva responsabilitat. En aquests casos, es farà arribar a l'interessat un document pel qual l'Ajuntament es dóna per assabentat de la comunicació.
En cap cas podrà exercir-se l'activitat si la comunicació no va acompanyada dels documents preceptius per a la realització prèvia del tràmit. En aquests casos, l'Ajuntament remetrà a l'interessat un ofici deixant sense efecte la comunicació efectuada i advertirà de la impossibilitat d'exercir de l'activitat fins que no es presentin tots els documents preceptius per a la seva correcta formalització.

• L'Administració, en virtut de les seves potestats administratives de verificació, control i inspecció, pot comprovar, en qualsevol moment, que es compleixen els requisits i la normativa sectorial aplicable. L'incompliment comportarà l'inici de les actuacions municipals corresponents per regularitzar l'activitat que, segons el cas, podrien comportar el cessament de l'activitat i/o imposició de sancions.

• Si per l'adequació de l'establiment cal la realització d'obres i/o instal·lació de rètols, caldrà disposar prèviament de la preceptiva llicència urbanística per la seva execució o haver efectuat la comunicació prèvia de les obres.

• Si l'activitat comporta l'aprofitament privatiu del domini públic, caldrà disposar de les preceptives autoritzacions / concessions administratives per al seu aprofitament (per exemple, guals, etc).

• Si es tracta d'establiments amb manipulació d'aliments caldrà presentar així mateix la declaració responsable en matèria de salut alimentària.

• Per a l'inici de l'activitat caldrà disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau, i aportar el model de Declaració Responsable de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i còpia de l'últim rebut vigent corresponents.

T171
Import:
Tràmit subjecte a taxes

Ordenança fiscal número 13 Art. 5.2 Secció 1.3
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, un cop finalitzades les obres i instal·lacions.
Classificació de l'activitat:
La Taula de Classificació de les activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació i permet identificar l'activitat que es pretén exercir amb el règim de tramitació a la qual està subjecte. Aquesta classificació està determinada per la normativa catalana. Per a identificar correctament el tràmit, caldrà tenir en compte quina és l'activitat principal que és pretén exercir així com les secundàries, si n'hi ha.
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop