06 (FUE) Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

06 (FUE) Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries


Objecte:
És el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar en funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l'Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al "DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives".

També està subjecta a comunicació prèvia d'espectacles la modificació no substancial d'un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s'hagi legalitzat mitjançant comunicació.
Persones destinatàries:
Les persones físiques o jurídiques que volen posar en funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries o, el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Requisits previs:
1. Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.

2. Informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan es tracti d'activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la "LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis".

3. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres o bé, si és el cas, disposar de l'informe urbanístic segons prodeixi.

4. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

5. Disposar de la declaració d'impacte ambiental favorable, o de la resposta de l'Administració en el sentit que no hi ha necessitat d'avaluació d'impacte ambiental, en el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit.
Observacions:
T171
Import:
Segons "Ordenança Fiscal Nº 13: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques".
Termini de sol·licitud:
Es pot presentar en qualsevol moment.

La comunicació prèvia es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per obrir l'establiment o dur a terme l'activitat i prèviament al seu inici.
Classificació de l'activitat:
La Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació que determina el règim de tramitació al qual estan subjectes. La classificació de les activitats empresarials de la taula està determinada per la normativa catalana.

Per a classificar una activitat, cal que la identifiqueu amb una o diverses descripcions dels punts anteriors.

Cal que determineu clarament l'activitat principal, però també heu de tenir en compte les possibles activitats secundàries. Cal que mireu detingudament les diferents tipologies ja que una mala determinació pot comportar una classificació i, per tant, una tramitació errònies.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop