Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús)

Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús)


Objecte:
Targeta que s'ofereix per a utilitzar el servei de transport urbà, en bus, de forma gratuïta o bonificada, per aquelles persones que compleixin els requisits per a cadascuna de les diferents tipologies i que estiguin empadronats/des a Sant Cugat del Vallès.

Modalitats de targeta bus:

  • T-gran: més de 65 anys
  • T-sènior: de 30 a 64 anys
  • T-jove: de 13 a 29 anys
  • T-infant: de 4 a 12 anys
  • T-multiviatge: tota la població empadronada dels 13 als 64 anys
  • T-pensionista
Persones destinatàries:
Persones empadronades al municipi i que formin part d'algun dels grups especificats a l'apartat dels requisits.
Requisits previs:
Poden sol·licitar-la les persones empadronades al municipi i que, a més, puguin acreditar alguna d'aquestes situacions:

  jubilats/des
  pensionistes
  estudiants (servei subjecte a preus públics bonificats per a joves entre 16 i 18 anys)
  persones amb certificat de discapacitat (superior o igual al 33%, expedit pel CAD)
  acompanyant de persona amb certificat de discapacitat i en el qual s'especifiqui la necessitat de suport de 3a persona
  pare o mare o tutor/a de menors d'edat amb certificat de discapacitat, necessiti o no suport de 3a persona
  usuaris de Serveis Socials, de forma excepcional i previ informe tècnic
  persones en situació d'atur que estiguin inscrites a l'Oficina de Treball
  multiviatge persones majors de 16 anys que no formin part dels grups anteriors.
Observacions:
• Permet circular amb totes les línies d'autobusos, inclosos els de Valldoreix

• L'ús és il·limitat per a tots els dies de la setmana, inclosos festius.

VIGÈNCIA: La vigència de les targetes és de dos anys amb les següents excepcions:

  • pensionista, menor de 65 anys: 12 mesos
  • aturat: 3 mesos
  • estudiants: de l'1 de setembre al 30 de juny del curs escolar vigent
  • usuaris Serveis socials a partir de 29 anys: 6 mesos
  • usuaris Serveis socials fins als 29 anys: de l'1 de setembre al 30 de juny del curs escolar vigent
  • Multiviatge: els viatges caduquen el 31 de març de l'any següent a la seva recàrrega


• Cal tenir en compte els trams d'edat per tal de no sobrepassar el termini de la modalitat de targeta, per exemple de T-sènior a T-gran. (*)

TARGETA T-16:

La Targeta T-16 és un títol de transport de la Generalitat, per als infants dels 4 fins als 16 anys. Permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la nena (Sant Cugat del Vallès és zona 2C).

La targeta T-16 té un cost d'emissió i gestió de 35 € a abonar en la primera emissió. Les renovacions posteriors es realitzaran sense cost i de manera automàtica fins el 31 de desembre de l'any que el nen o la nena compleixi 16 anys

Per a la gestió i sol·licitud de la targeta, adreceu-vos al web Gestió T-16 o truqueu al telèfon 902 444 012

ALTRES PRESTACIONS DE LES TARGETES:
Actualment la T-jove permet gaudir d'altres prestacions i serveis, per això cal presentar la sol·licitud de Targeta jove

P267
Import:
TAXES PER TARGETA NOVA:
Les targetes noves tenen un cost de 3,10 €

Les targetes per estudiants (T-jove) són un servei bonificat i comporten el pagament de l'abonament:

  • Curs escolar 2019-20: 209,25€
  • Per a famílies nombroses o monoparentals 10% descompte: 188,00€

L'import serà proporcional a la data de sol·licitud i es farà efectiu al moment de recollir el carnet.

Taula import fraccionat per al curs 2019-20:

Data de sol·licitud:
De l’1 al 30/09/19 - Preu: 209,25 € 10% descompte: 188,00 €
De l’1 al 31/10/19 - Preu: 188,32 € 10% descompte: 169,50 €
De l’1 al 30/11/19 - Preu: 167,40 € 10% descompte: 150,66 €
De l’1 al 31/12/19 - Preu: 146,48 € 10% descompte: 131,83 €
De l’1 al 31/01/20 - Preu: 125,55 € 10% descompte: 113,00 €
De l’1 al 29/02/20 - Preu: 104,63 € 10% descompte: 94,17 €
De l’1 al 31/03/20 - Preu: 83,70 € 10% descompte: 75,33 €
De l’1 al 30/04/20 - Preu: 62,78 € 10% descompte: 56,50 €
De l’1 al 31/05/20 - Preu: 41,85 € 10% descompte: 37,67 €
De l’1 al 30/06/20 - Preu: 20,93 € 10% descompte: 18,83 €

TAXES PER DUPLICATS:
Els duplicats per pèrdua, robatori (sense denúncia) o deteriorament tindran un cost de 5,20 € el primer cop i 32,05 € els successius

CANVI DE MODALITAT :
Si es varia de modalitat, el canvi de targeta també comporta un cost de 3,10 € així com la reposició per robatori amb denúncia.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Aquest és un tràmit presencial. Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.


Top