Escoles bressol: Preinscripció

Escoles bressol: Preinscripció


Objecte:
El procés de preinscripció a centres docents sostinguts amb fons públics està regulat per la convocatòria oficial anual dictada a l'efecte per la Generalitat de Catalunya.
Persones destinatàries:
Infants nascuts el 2019, 2020 o abans del 12 de maig de 2021
Observacions:
• La presentació de sol·licituds a més d'un centre del municipi, la falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.

Preinscripció per al curs 2021-2022
El Departament d'Educació ha modificat el procediment de preinscripció i matrícula per al curs 2021-2022 per tal d'adaptar-se al context actual. Degut a l'emergència sanitària per la Covid-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials i substituir-los per actuacions telemàtiques. Quan això no sigui possible, cal posar-se en contacte amb l'escola de primera opció.

Procediment de preinscripció pas a pas
Presentació sol·licitud telemàtica: del 10 al 21 de maig de 2021
Per a la presentació de la sol·licitud de preinscripció via telemàtica, caldrà enviar un correu electrònic a la bústia electrònica de preinscripció de l'escola demanada en primera opció . En aquest correu s'haurà d'adjuntar l'imprès de sol·licitud que estarà disponible al web de l'Ajuntament de Sant Cugat, degudament emplenat (en format pdf o per fotografia de la sol·licitud).
També s'hi haurà d'adjuntar la següent documentació:

    • DNI o NIE de la persona sol·licitant amb l'adreça actualitzada i en cas de no tenir-la s'ha de presentar el volant de convivència.
    • Llibre de Família.
    • Documents acreditatius de tot allò que s'al·legui en fer la sol·licitud.

Un cop enviada i revisada la sol·licitud de preinscripció a l'escola rebreu un correu electrònic de confirmació.
La falsedat o frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Recordeu: tota la informació en relació del procés de preinscripció (llistes de sol·licituds presentades, de sol·licituds baremades, d'admesos) es publiquen a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Trobareu més informació al següent enllaç.

M174
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 10 al 21 de maig de 2021

Top