Preinscripció Escoles Bressol

Preinscripció Escoles Bressol


Objecte:
El procés de preinscripció a centres docents sostinguts amb fons públics està regulat per la convocatòria oficial anual dictada a l'efecte per la Generalitat de Catalunya.
Persones destinatàries:
Infants nascuts el 2018, 2019 o abans del 12 de maig de 2020
Observacions:
• La presentació de sol·licituds a més d'un centre del municipi, la falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.

La preinscripció per al curs 2020-2021
El Departament d'Educació ha modificat el procediment de preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021 per tal d'adaptar-se al context actual. Per causa de l'emergència sanitària per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials i substituir-los per actuacions telemàtiques. Quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries per als tràmits que s'hagin de fer de forma presencial, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

Nou procediment de preinscripció
- Presentació telemàtica: del 18 al 29 de maig de 2020
- Per a la presentació de la sol·licitud de preinscripció via telemàtica, caldrà enviar un correu electrònic a la bústia electrònica de l'escola bressol demanada en primera opció. En aquest correu s'hi haurà d'adjuntar el model de sol·licitud, degudament emplenat (en format pdf o fotografia de la sol·licitud). També s'hi haurà d'adjuntar la següent documentació digitalitzada:
  - DNI o NIE de la persona sol·licitant on consti l'adreça actualitzada. En cas que no hi consti, s'ha de presentar el volant de convivència
  - Llibre de Família
  - Documents acreditatius de tot allò que s'al·legui en fer la sol·licitud.


Presentació presencial: del 27 al 29 de maig de 2020
Presentació a l'OME
- De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es podrà lliurar a l'OME de l'Ajuntament de Sant Cugat.
- Per a la presentació de la sol·licitud de preinscripció presencial, caldrà demanar cita prèvia trucant al 010 (telèfon fix) o al 900 104 941 (des de mòbil o fora del municipi).
També caldrà portar original i fotocòpia de la següent documentació:
  - DNI o NIE de la persona sol·licitant on consti l'adreça actualitzada. En cas que no hi consti, s'ha de presentar el volant de convivència
  - Llibre de Família
  - Documents acreditatius de tot allò que s'al·legui en fer la sol·licitud.


M174
Import:
Tràmit no subjecte a taxes

Top