03 (FUE) Comunicació prèvia d'obertura o modificació

03 (FUE) Comunicació prèvia d'obertura o modificació


Objecte:
Posar en coneixement de l'ajuntament l'inici o la modificació d'una activitat inclosa en l'Annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l'impuls de l'activitat econòmica..

Les activitats subjectes al tràmit de comunicació prèvia o modificació són principalment:

o Botigues majors de 120 m2
o Oficines majors de 500 m2
o Bars, restaurants, fins a 500 m2 o 500 persones

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica.
Requisits previs:
1) Bombers: En el cas que l'activitat estigui inclosa en l'annex 1 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà haver obtingut prèviament l'informe previ de Bombers. Es pot sol·licitar en el tràmit de la llicència d'obres o bé en el tràmit de FUE Informe previ en matèria d'incendis i aportar l'Acta de comprovació en matèria d'incendis emesa per una entitat col·laboradora.

2) Impacte ambiental: En el cas d'activitats situades en espais naturals amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992; en els espais naturals de protecció especial, declarats d'acord amb la Llei 12/1985; en les zones humides i les àrees designades en aplicació de les directives 2009/147/CE i 92/43/CE (Xarxa Natura); en zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i en altres espais protegits que es determini legalment, caldrà obtenir de manera prèvia la Declaració d'impacte ambiental emesa per la Generalitat o bé, resolució de la Generalitat que determini que no cal sotmetre el projecte a Avaluació d'impacte ambiental

3) Nucli zoològic: En el cas d'activitats subjectes a inscripció de Nucli zoològic segons el Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals com per exemple les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària, caldrà presentar el Registre de de Nucli zoològic emès per la Generalitat de Catalunya.
Observacions:
• Podeu fer consultes prèvies sobre els tràmits necessaris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a l'oficina d'atenció a l'empresa..

• En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

    - En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.
    - En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.
    - En el cas de Comunitats de Propietaris, caldrà aportar còpia de l'acta de nomenament del President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

• Les activitats de l'Annex II que es pretenguin exercir dins l'àmbit territorial de Valldoreix hauran de ser comunicades a l'Entitat Municipal Descentralitzada.

• La presentació de la Comunicació Prèvia (Annex II) degudament formalitzada habilita el declarant per l'exercici immediat de l'activitat sota la seva responsabilitat. En aquests casos, es farà arribar a l'interessat un document pel qual l'Ajuntament es dóna per assabentat de la comunicació.
En cap cas podrà exercir-se l'activitat si la comunicació no va acompanyada dels documents preceptius per a la realització prèvia del tràmit. En aquests casos, l'Ajuntament remetrà a l'interessat un ofici deixant sense efecte la declaració efectuada i advertirà de la impossibilitat d'exercir l'activitat fins que no es presentin tots els documents preceptius per a la seva correcta formalització.

• L'Administració, en virtut de les seves potestats administratives de verificació, control i inspecció, pot comprovar, en qualsevol moment, que es compleixen els requisits i la normativa sectorial aplicable. L'incompliment comportarà l'inici de les actuacions municipals corresponents per regularitzar l'activitat que, segons el cas, podrien comportar el cessament de l'activitat i/o imposició de sancions.

• Si per l'adequació de l'establiment cal realitzar obres i/o instal·lar rètols, caldrà disposar prèviament de la preceptiva llicència d'obres o haver efectuat la comunicació prèvia de les obres.

• Si l'activitat comporta l'aprofitament privatiu del domini públic, caldrà disposar de les preceptives autoritzacions / concessions administratives per al seu aprofitament (per exemple, guals, etc).

• Si es tracta d'establiments amb manipulació d'aliments caldrà presentar així mateix la declaració responsable en matèria de salut alimentària.

• Per a l'inici de l'activitat caldrà disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau, i aportar el model de Declaració Responsable de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i còpia de l'últim rebut vigent corresponents.

T171
Tràmits relacionats:
FUE Informe previ en matèria d'incendis
Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments sedentaris
Guia de tràmits d'obres
Sol·licitud de terrasses
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 13 Art. 5.2
Termini de sol·licitud:
La comunicació prèvia d'obertura es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.
Classificació de l'activitat:
La Taula de Classificació de les activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació i permet identificar l'activitat que es pretén exercir amb el règim de tramitació a la qual està subjecte. Aquesta classificació està determinada per la normativa catalana. Per a identificar correctament el tràmit, caldrà tenir en compte quina és l'activitat principal que és pretén exercir així com les secundàries, si n'hi ha.
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop