Parades a fires i mercats

Parades a fires i mercats


Objecte:
Sol.licitud de participació, amb una parada comercial, a les fires i mercats que organitza l'Ajuntament al llarg de l'any 2024

  • Fira de l'Aplec de Sant Medir (3 de març)
  • Parades de Rams (del 18 al 24 de març)
  • Fira de la diada de Sant Jordi (23 d'abril)
  • Fira de Sant Ponç (11 de maig)
  • Fira d'artesania d'estiu (30 de juny)
  • Botiga al carrer (6 de juliol de 2024)
  • Parades de Tots Sants (del 21 d'octubre al 8 de desembre)
  • Fira de Nadal (del 29 de novembre al 24 de desembre de 2024)
  • Fira d'artesania de Reis (2, 3, 4 i 5 de gener de 2025)
  • Altres fires o mercats organitzats per entitats (en qualsevol moment)
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que reuneixi els requisits específics per a cada convocatòria (consultar les fitxes informatives).
Requisits previs:
• Si qui fa la sol·licitud és una entitat, cal que estigui inscrita al Registre Municipal d'Entitats i no tingui cap pagament pendent en concepte de sanció per incompliment de l'Ordenança de convivència ciutadana.

• A les fires d'artesania (Estiu i Reis), el 75% del producte exposat ha de ser de fabricació propia. Cal aportar memòria explicativa de la producció artesana: descripció del procediment, fotografies del taller i del producte.
Observacions:
• L'autorització només afectarà a la fira sol·licitada dins el termini.

• En el moment de la sol·licitud no cal aportar la documentació fiscal (alta IAE, si escau; comprovant d'afiliació de la Seguretat Social o assegurança d'autònoms), però si signar, a la sol·licitud, la declaració de responsabilitat de què s'estarà en possessió de la documentació requerida i que aquesta estarà vigent mentre duri l'activitat o fira autoritzada i l'autorització de consulta de dades a altres administracions.

• La pòlissa de responsabilitat civil s'haurà d'aportar un cop s'hagi autoritzat l'activitat.

• En el cas de parades que disposin de productes alimentaris cal fer el tràmit de Declaració responsable del sector alimentari per a establiments no sedentaris, en base a les instruccions detallades a la Fitxa informativa del sector alimentari- VENS 01 Venda i elaboració no sedentaria.

• La petició de material i/o infraestructures municipals cal realitzar-la amb la Sol·licitud de material.

• Les parades del mercat setmanal es regulen per normativa pròpia (Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal de Sant Cugat del Vallès).

T238
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 18 art. 5 Grup 2 Secció 9
L'activitat de la Botiga al Carrer, que organitza l'Ajuntament, no estarà subjecta a taxes.
Termini de sol·licitud:
El termini de presentació serà el que indiqui en cada cas el corresponent full informatiu i el calendari de fires. L'autorització només afectarà a la fira sol·licitada dins el termini.

Botiga al carrer (per Festa Major): del 22 de maig fins al 14 de juny 2024
Tràmits relacionats:
Declaració responsable del sector alimentari per a establiments no sedentaris
Sol·licitud de material
Atraccions firals
Bonificació o exempció de la taxa de tramitació d'expedients
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top