Atraccions firals

Atraccions firals


Objecte:
Participar al concurs públic per l'adjudicació d'atraccions i parades a les fires de Festes Majors de Sant Cugat del Vallès:

  - Festa Major de Sant Cugat: del 27 al 30 de juny
  - Festa Major de Mira-sol: del 5 al 7 de juliol
  - Festa Major de Volpelleres: del 13 al 15 de setembre (dates definitives)
Persones destinatàries:
Persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'una atracció o parada per fires de Festes Majors.
Requisits previs:
Els empresaris hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o professional que sigui exigible per a la realització de l'objecte social o activitat professional.

No podran participar aquells empresaris que, en les dues edicions anteriors de qualsevol de les fires de Sant Cugat, hagin estat sancionats pel fet d'estar implicats en conflictes, baralles o qualsevol altre alteració de l'ordre públic o desobediència a les indicacions dels agents de la policia local.
Observacions:
Per a qualsevol consulta o dubte relacionada amb aquesta fase, es pot contactar amb la secció de Via Pública

PRIMERA FASE. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds inicials aniran acompanyades de:
  1. Sol·licitud d'Atracció Firal (Doc. 511). Caldrà presentar una sol·licitud per cada atracció, caseta o parada.
  2. Document acreditatiu de la identitat: DNI, NIF, NIE o passaport de la persona interessada. En cas de persones jurídiques: estatuts de constitució de la societat, poders i DNI del representant legal.
  3. Reportatge fotogràfic actualitzat, on es pugui apreciar l’aspecte estètic de l’atracció, parada, caseta, cabina de venda de tiquets, tancat i altres elements.


En aquesta fase no cal presentar més documentació. Només en cas de resultar guanyador del concurs, caldrà aportar la següent Documentació tècnica:


SEGONA FASE: APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
Les sol·licituds guanyadores, hauran de presentar la documentació tècnica complementària següent, a través del tràmit de Aportació de documentació tècnica de les atraccions i parades guanyadores del concurs:

A) Per atraccions (categoria 1)
  • Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tot el període de duració de l'activitat sol·licitada i rebut en vigor.
  • Certificat tècnic de la instal·lació, signat per un tècnic competent (vigència màxima d'un any)
  • Certificat elèctric de la instal·lació, signat per un tècnic competent (vigència màxima d'un any).
  • Manual d'instruccions de l'atracció.
  • Document de revisió d'instal·lacions de protecció contra incendis (en vigor).
  • Certificat d'estar al corrent de pagament de tributs amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social (només cal aportar-lo en cas que no s'hagi autoritzat la consulta de dades a altres administracions o, en els casos que legalment sigui necessari, el sol·licitant s'oposi expressament a la consulta).

B) Per casetes (categoria 2)
  • Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tot el període de duració de l'activitat sol·licitada i rebut en vigor.
  • Certificat elèctric de la instal·lació signat per un tècnic competent (vigència màxima d'un any).
  • Document de revisió d'instal·lacions de protecció contra incendis (en vigor).
  • Certificat d'estar al corrent de pagament de tributs amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social (només cal aportar-lo en cas que no s'hagi autoritzat la consulta de dades a altres administracions o, en els casos que legalment sigui necessari, el sol·licitant s'oposi expressament a la consulta).

C) Per parades alimentàries (categoria 3)
  • Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tot el període de duració de l'activitat sol·licitada i rebut en vigor.
  • Certificat elèctric de la instal·lació, signat per un tècnic competent (vigència màxima d'un any).
  • Certificat de revisió de la instal·lació de gas en vigor (en el cas que l'activitat disposi de gas).
  • Document de revisió d'instal·lacions de protecció contra incendis (en vigor).
  • Declaració Responsable del sector sanitari per a productes alimentaris (Doc. 212) vinculada a la fitxa informativa del Sector Alimentari VENS 01 (Doc. 507).
  • Certificat d'estar al corrent de pagament de tributs amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social (només cal aportar-lo en cas que no s'hagi autoritzat la consulta de dades a altres administracions o, en els casos que legalment sigui necessari, el sol·licitant s'oposi expressament a la consulta).

Per a qualsevol consulta relacionada amb la documentació a aportar en la segona fase, es pot contactar amb la Secció d'activitats .

Un cop presentada la documentació requerida, es concedirà la corresponent "llicència d'activitats desmuntables no permanents", la qual està subjecte a taxes.

Un mes abans de cada fira es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (www.santcugat.cat) i al tauler d'anuncis l'adjudicació definitiva de les autoritzacions.

T169
Import:
Tràmit subjecte a taxes:
Ordenança fiscal núm. 18 art. 5 Grup 2 Secció 7
Ordenança fiscal núm. 13 art. 5.2
Termini de sol·licitud:
Del 8 d'abril al 6 de maig de 2024.

Presentació de documentació per les parades / atraccions que han guanyat el concurs: Termini de 5 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'acord d'aprovació al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Tramitació presencial:
Les persones físiques també poden presentar la sol·licitud:
- A les oficines de l'OAC. Podeu demanar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi).
- A les oficines d’assistència en matèria de registre de qualsevol administració pública.
- A les oficines de Correus, indicant el codi digital de destinació L01082055.

Top