Atraccions firals

Atraccions firals


Objecte:
Atès la situació provocada pel Covid-19, l'Ajuntament de Sant Cugat ha suspès la Fira d'Atraccions en l'edició de la Festa Major 2021.

Participar al concurs públic per l'adjudicació d'atraccions i parades a les fires de Festes Majors de Sant Cugat del Vallès (Festa Major de Sant Cugat, La Floresta, Mira-sol, Les Planes i/o Volpelleres)
Persones destinatàries:
Persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'una atracció o parada per fires de Festes Majors.
Requisits previs:
Els empresaris hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o professional que sigui exigible per a la realització de l'objecte social o activitat professional.

No podran participar aquells empresaris que, en les dues edicions anteriors de qualsevol de les fires de Sant Cugat, hagin estat sancionats pel fet d'estar implicats en conflictes, baralles o qualsevol altre alteració de l'ordre públic o desobediència a les indicacions dels agents de la policia local.
Observacions:
Per a qualsevol consulta o dubte relacionada amb aquest tràmit es pot contactar amb Secció d'activitats

PRIMERA FASE. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds inicials aniran acompanyades de:

  1. Sol·licitud d'Atracció Firal (Doc. 511). Caldrà presentar una sol·licitud per cada atracció, caseta o parada.
  2. Annex 1. Declaració responsable del licitador (Doc. 1059)
  3. Document acreditatiu de la identitat: DNI, NIF, NIE o passaport de la persona interessada. En cas de persones jurídiques : estatuts de constitució de la societat, poders i DNI del representant legal.
  4. Reportatge fotogràfic actualitzat, on es pugui apreciar l’aspecte estètic de l’atracció, parada, caseta, cabina de venda de tiquets, tancat i altres elements.
  5. Sobre tancat de MÈRITS (opcional) (*)

En aquesta fase no cal presentar cap més documentació. Només en cas de resultar guanyador del concurs, caldrà aportar la Documentació tècnica complementaria.

  (*) SOBRE DE MÈRITS: la documentació dels mèrits s'haurà de presentar dins d'un sobre tancat.
  Els mèrits es valoraran segons els criteris establerts en el punt 9 de les bases.

  • Oferta en ferm de l'aportació de fitxes o "tickets" de franc per a col·lectius sensibles, que seran lliurats a serveis socials. (Aquestes fitxes o "tickets" NO s'introduiran al sobre, seran lliurades físicament, el dia de la "medició", als tècnics municipals competents)
  • Certificació tècnica de l'atracció, caseta o parada alimentària, signada per tècnic competent, on consti el percentatge de bombetes de baix consum o led instal·lades.
  • Certificat (o Decret d'autorització) emès per l'administració competent que acrediti la participació en fires d'atraccions de característiques similars a les de Sant Cugat en els darrers 5 anys. Per les fires de Sant Cugat la comprovació es realitzarà d'ofici, sempre i quan es demani a la sol·licitud inicial.


SEGONA FASE: APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
Les sol·licituds guanyadores, hauran de presentar la documentació tècnica complementària següent: (entre l'1 i el 15 de maig de 2019)

A) Per atraccions (categoria 1)
  • Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i rebut en vigor
  • Certificat tècnic de la instal·lació, signat per un tècnic competent (vigència màxima d'un any)
  • Certificat elèctric de la instal·lació, signat per un tècnic competent (vigència màxima d'un any)
  • Manual d'instruccions de l'atracció
  • Document de revisió d'instal·lacions de protecció contra incendis (en vigor)
  • Certificat de l'Agència Tributària que acrediti que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries d'acord amb el que disposen els articles 13 i concordants del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de contractació.
  • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que el licitador es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social d'acord amb el que disposen els articles 14 i concordants del RD 1098/2001, de 12 d'octubre.

Pel que fa als certificats de l'Agència Tributaria i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, els adjudicataris podran no aportar-los, sempre i quan autoritzin a aquest ajuntament, per escrit, per fer les comprovacions adients (articles 28 de la Llei 39/2015 i 13 del RD1098/2001).

B) Per casetes (categoria 2)
  • Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i rebut en vigor
  • Certificat elèctric de la instal·lació signat per un tècnic competent (vigència màxima d'un any)
  • Document de revisió d'instal·lacions de protecció contra incendis (en vigor)
  • Certificat de l'Agència Tributària que acrediti que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries d'acord amb el que disposen els articles 13 i concordants del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de contractació.
  • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que el licitador es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social d'acord amb el que disposen els articles 14 i concordants del RD 1098/2001, de 12 d'octubre.

Pel que fa als certificats de l'Agència Tributaria i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, els adjudicataris podran no aportar-los sempre i quant, autoritzin a aquest ajuntament, per escrit, per fer les comprovacions adients (articles 28 de la Llei 39/2015 i 13 del RD1098/2001).

C) Per parades alimentàries (categoria 3)
  • Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i rebut en vigor
  • Certificat elèctric de la instal·lació, signat per un tècnic competent (vigència màxima d'un any).
  • Certificat de revisió de la instal·lació de gas en vigor (en el cas que l'activitat disposi de gas)
  • Document de revisió d'instal·lacions de protecció contra incendis (en vigor)
  • Declaració Responsable del sector sanitari per a productes alimentaris (Doc. 212) vinculada a la fitxa informativa del Sector Alimentari VENS 01 (Doc. 507)
  • Certificat de l'Agència Tributària que acrediti que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries d'acord amb el que disposen els articles 13 i concordants del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de contractació.
  • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que el licitador es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social d'acord amb el que disposen els articles 14 i concordants del RD 1098/2001, de 12 d'octubre.

Pel que fa als certificats de l'Agència Tributaria i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, els adjudicataris podran no aportar-los sempre i quant, autoritzin a aquest ajuntament, per escrit, per fer les comprovacions adients (articles 28 de la Llei 39/2015 i 13 del RD1098/2001).


Un cop presentada la documentació requerida, es concedirà la corresponent "llicència d'activitats desmuntables no permanents", la qual està subjecte a taxes.

Un mes abans de cada fira es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (www.santcugat.cat) i al tauler d'anuncis l'adjudicació definitiva de les autoritzacions.

T169
Import:
Tràmit subjecte a taxes:
Ordenança fiscal núm. 18 art. 5 Grup 2 Secció 7
Ordenança fiscal núm. 13 art. 5.2
Termini de sol·licitud:
FORA DE TERMINI

Top