19 Sol·licitud de terrasses

19 Sol·licitud de terrasses


Objecte:
Sol·licitud d'ocupació de la via pública o d'espais oberts de titularitat privada, per a la instalació de terrasses annexes a establiments d'hostaleria, restauració o assimilats.
L'autorització pot ser anual o per la temporada d'estiu.

Les tipologies de terrasses que es poden sol.licitar són:

    • Terrassa situada en espai públic obert (sense sostre) i lliure d'edificació, ja sigui plaça, vorera o altres espais.
    • Terrassa situada en espais oberts i privats, ubicat en un lloc obert (sense sostre), lliure d'edificació o perimetralment semi-tancat o tancat,
    • Terrassa mixta, en la qual una part està situada en espai públic i l'altre en espai de titularitat privada (en aquest cas caldrà presentar dues sol·licituds
Persones destinatàries:
Persones titulars dels establiments d'hostaleria, restauració o assimilats que vulguin ampliar la superfície de l'activitat utilitzant espais a la via pública.
Requisits previs:
Disposar d'una llicència d'acitivitat vigent.
Observacions:
• El termini de vigència de l’autorització no podrà ser superior a un any (temporada anual).

• Temporades: temporada anual: de l’1 de gener al 31 de desembre i temporada d’estiu: de l’1 d’abril al 15 d’octubre.

• El nombre màxim de cadires per taula és de 4.

• Elements annexos: para-sols, jardineres, testos o altres elements ornamentals, mampares, estufes, carretó auxiliar de plats i coberts, pissarra o cavallet publicitari i/o expositor d’aliments.

• La col·locació definitiva de les taules, cadires i la resta d’elements es realitzarà segons les indicacions clares i objectives donades pels tècnics de la policia local.

• L’incompliment d’aquestes indicacions pot ser constitutiva de sanció, així com de la revocació de la llicència d’ocupació de la via pública.

• Els horaris es regularan mitjançant decret d'alcaldia.

• Les terrasses es renovaran anualment, per accedir a aquesta modalitat, en el moment en que el particular faci la petició d’autorització (anual o de temporada) haurà de fer constar expressament la voluntat de mantenir-ho pels anys vinents mentre no es revoqui o modifiqui la sol·licitud.

• Aquells titulars d’autorització que no vulguin mantenir-la o vulguin fer variacions hauran de comunicar-ho abans del 20 de març de l’any en curs.

• En cas que la via pública ocupada per la instal·lació de terrasses concorrin característiques que siguin desfavorables a la utilització de l’espai (poca amplada de carrer, pendent, paviment irregular, trànsit rodat), la Junta de Govern podrà concedir bonificacions de fins al 70% sobre la taxa d’ocupació de via pública. Per tal de fer efectiva la bonificació caldrà sol·licitud expressa.

• Les terrasses es sol·liciten com a conjunt per una de les temporades establertes, no es contempla la possibilitat de demanar uns mòduls per la temporada anual i altres temporada d’estiu.

T229
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 18 art. 5 Grup 2 Secció 1
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop