05 (FUE) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat ambiental

05 (FUE) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat ambiental


Objecte:
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial amb efectes sobre les persones i el medi ambient, en els termes de l'article 59.1.c) de la Llei 20/2009.

Les activitats subjectes a aquest tràmit són principalment:

Annex 3 de la Llei 20/2009:
- Aparcaments
- Tallers mecànics sense xapa i pintura
- Indústries de fabricació d'equips elèctrics o electrònics
- Carnisseries amb obrador, fleques amb forns de Potència superior als 7.5 KW
- Obradors industrials
- Veterinaris, dentistes, hospitals, clíniques i establiments sanitaris fins a 100 llits
- Escoles amb formació reglada (escola bressol, primària, secundària i estudis universitaris)
- Hotels i allotjaments amb capacitat superiors a 20 places
- Hípiques

Annex 2 de la Llei 20/2009:
- Benzineres
- Tallers mecànics amb xapa i pintura
- Rentat de vehicles
- Escorxadors
- Gestió de residus
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent de la Llei 20/2009.
Requisits previs:
1) Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats:
És obligatori obtenir informe urbanístic favorable en els següents supòsits:
• Quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes canviant-ne l'ús de la comunicació o llicència atorgada.
• Quan la llicència d'obres o la comunicació prèvia d'obres no emparen expressament les obres o instal·lacions del canvi de l'activitat comunicada.
En la resta de casos, el projecte canvi no substancial i la certificació tècnica haurà d'incloure una manifestació explícita sobre la conformitat de l'activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl i, en concret, que és compatible amb els usos permesos pel Planejament vigent.

Podeu comprovar la compatibilitat urbanística de l'ús proposat amb els usos permesos pel planejament vigent a través dels següents mitjans:
Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats: Aquest certificat l'emet el Servei de Planejament i Gestió Urbanística i es sol·licita amb la presentació de la corresponent sol·licitud d'emissió (tràmit subjecte a taxes).
• Fer una consulta prèvia a l'oficina d'atenció a l'empresa.

2) Bombers: En el cas que la modificació afecti a aspectes de prevenció contra incendis de manera significativa i l'activitat estigui inclosa en l'annex 1 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà haver obtingut prèviament l'informe previ de Bombers que es podrà sol·licitar en el tràmit de la llicència urbanística o bé en el tràmit de ' FUE Informe previ en matèria d'incendis' i aportar l'Acta de comprovació en matèria d'incendis emesa pe runa entitat col·laboradora.

3) Abocaments: En el cas que es modifiqui el cabal d'aigües residuals passant a ser superior a 6.000 m3/any, no domèstiques o abocaments a llera, caldrà obtenir prèviament l'Autorització d'abocament (o tràmit corresponent) a l'Agència Catalana de l'Aigua o Àrea Metropolitana de Barcelona.

4) Contaminació atmosfèrica: En el cas que l'activitat passi a classificar-se en el Grup A o B del Reial decret 100/2011 pel que s'actualitza el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants a l'Atmosfera (CAPCA) caldrà obtenir prèviament l'autorització d'emissions emesa per la Generalitat de Catalunya així com l'informe de control emès per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental

5) Nucli zoològic: En el cas d'activitats subjectes a inscripció de Nucli zoològic segons el Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals com per exemple les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària, caldrà presentar el Registre de de Nucli zoològic emès per la Generalitat de Catalunya.
Observacions:
• Les modificacions de les activitats de l'Annex III que es pretenguin exercir dins l'àmbit territorial de Valldoreix hauran de ser comunicades a l'Entitat Municipal Descentralitzada.

• Podeu fer consultes prèvies sobre els tràmits necessaris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a través de l'oficina d'atenció a l'empresa..

• En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

  - En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.
  - En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.
  - En el cas de Comunitats de Propietaris, caldrà aportar còpia de l'acta de nomenament del President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

• Si l'activitat objecte de la modificació està sotmesa a llicència ambiental (annex 2 de la llei 20/2009):

  a) La modificació no substancial que comporti efectes sobre les persones o el medi ambient s'ha de comunicar a l'Ajuntament.
  Les modificacions no substancials comunicades no es podran dur a terme fins transcorregut un mes des de la presentació de la comunicació prèvia degudament formalitzada, sempre i quan no hi hagi manifestació expressa de l'òrgan que consideri que la modificació sí és substancial, en quin cas no es podrà dur a terme la modificació a l'empara d'aquesta comunicació, d'acord amb l'article 59.1.c) de la Llei 20/2009, de 04/12/2009.
  b) La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a comunicació, d'acord amb l'article 59.1.d) de la Llei 20/2009, de 04/12/2009.

• Si l'activitat objecte de la modificació està sotmesa a comunicació prèvia ambiental (annex 3 de la llei 20/2009), la modificació de l'activitat ha de ser comunicada en tot cas, d'acord amb l'article 59.1.d) de la Llei 20/2009, de 04/12/2009. Aquesta comunicació degudament formalitzada habilita el titular per a dur a terme les modificacions sota la seva responsabilitat. Si la modificació suposa un canvi d'annex de l'activitat ha d'aplicar-se el que correspongui d'acord amb l'establert a l'article 59 abans referit.

• En cap cas podrà exercir-se l'activitat si la comunicació no va acompanyada dels documents preceptius per a la realització prèvia del tràmit. En aquests casos, l'Ajuntament remetrà a l'interessat un ofici deixant sense efecte la comunicació efectuada i advertirà de la impossibilitat d'exercir de l'activitat fins que no es presentin tots els documents preceptius per a la seva correcta formalització.

• Per determinar més clarament quines modificacions poden ser substancials o no substancials es pot consultar a la web de la Generalitat

• L'Administració, en virtut de les seves potestats administratives de verificació, control i inspecció, pot comprovar, en qualsevol moment, que es compleixen els requisits i la normativa sectorial aplicable. L'incompliment comportarà l'inici de les actuacions municipals corresponents per regularitzar l'activitat que, segons el cas, podrien comportar el cessament de l'activitat i/o imposició de sancions.

• Si per l'adequació de l'establiment cal la realització d'obres i/o instal·lació de rètols, caldrà disposar prèviament de la preceptiva llicència urbanística per la seva execució o haver efectuat la comunicació prèvia de les obres.

• Si la modificació de l'activitat comporta l'aprofitament privatiu del domini públic, caldrà disposar de les preceptives autoritzacions / concessions administratives per al seu aprofitament (per exemple, guals, etc).

• Si la modificació de l'activitat implica modificació en la manipulació d'aliments caldrà presentar així mateix una nova declaració responsable en matèria de salut alimentària.

• Disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau.

T171
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 13 Art. 5.2 Secció 1.3
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, un cop finalitzades les obres i instal·lacions.
Classificació de l'activitat:
La Taula de Classificació de les activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació i permet identificar l'activitat que es pretén exercir amb el règim de tramitació a la qual està subjecte. Aquesta classificació està determinada per la normativa catalana. Per a identificar correctament el tràmit, caldrà tenir en compte quina és l'activitat principal que és pretén exercir així com les secundàries, si n'hi ha.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop