Ús social de les escoles públiques

Ús social de les escoles públiques


Objecte:
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el consell escolar de cada centre fomenten l'ús social dels edificis i instal·lacions dels centres docents fora de l'horari escolar.

S'entén per ús social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials sense ànim de lucre. L'ús social exclou l'establiment d'obligacions jurídiques contractuals.

L'horari que permet l'ús social és el període temporal que comprèn l'horari lectiu i interlectiu del migdia, així com el període anterior o posterior a l'horari lectiu en què es desenvolupen activitats extraescolars o complementàries aprovades pel consell escolar del centre i previstes en la seva programació anual.

La regulació de l'ús social dels edificis, instal·lacions i serveis dels centres educatius és d'aplicació a les escoles públiques de la ciutat de Sant Cugat del Vallès, la titularitat demanial dels quals correspon a l'Ajuntament de Sant Cugat.
Persones destinatàries:
Persones jurídiques o físiques que actuen com a representants d'una entitat, per a la realització d'activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social.
Requisits previs:
1. Totes les entitats hauran d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats o en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

2. Les associacions de mares i pares d'alumnes, les associacions d'alumnes i exalumnes del centre, poden realitzar en els centres docents les seves activitats i programes de formació d'acord amb el procediment establert en aquest Reglament, amb caràcter preferent.

3. Les activitats que es desenvolupin en els centres docents no hauran d'interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries dels centres ni les aprovades pel consell escolar incorporades a la seva programació anual.
Observacions:
Tràmit exclusivament telemàtic

• La mancança i/o defecte de la informació i documentació especificada a l'imprès de sol·licitud pot ser considerada causa de desestimació.

• Cal complir els requeriments assenyalats al Reglament d'ús de les escoles.

P218

Import:
Tràmit subjecte a preus públics
Preu Públic Grup XI art. 4 punt 6
Termini de sol·licitud:
Cal presentar la sol·licitud telemàtica amb un mínim de 20 dies abans de l'inici de les activitats.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop