Informe d'integració social per a renovar/modificar la residència temporal

Informe d'integració social per a renovar/modificar la residència temporal


Objecte:
Aquest informe facultatiu acredita l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altra i treball per compte propi).

L'elaboració de l'informe a Catalunya és competència de la Generalitat de Catalunya, però l'Ajuntament de Sant Cugat registra la sol·licitud de la persona interessada i empadronada al municipi, revisa la documentació, realitza una entrevista de valoració de les competències lingüístiques (català i castellà) i n'elabora una proposta d'informe, que s'adreçarà al Departament de Benestar Social i Família.
Persones destinatàries:
Persones estrangeres no comunitàries, majors de 16 anys i amb autorització de residència pendent de renovar i que no puguin acreditar el compliment d'algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització
Requisits previs:
1. Estar empadronat a Sant Cugat del Vallès i no ser ciutadà/ana d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països als quals els sigui d'aplicació el règim comunitari.
Observacions:
• La sol·licitud d'informe s'ha de presentar a l’Ajuntament on la persona sol·licitant estigui empadronada.

• A l’Oficina virtual de tràmits del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, es pot trobar més informació sobre com es presenta la sol·licitud, quina és la documentació que cal adjuntar, els requisits que s'han de complir, etc.

• Per qualsevol dubte o consulta sobre l'expedient podeu trucar al 012

P342
Import:
Tràmit no subjecte a taxes. A partir del 31 de març de 2017 les sol·licituds d'integració social no requereixen l'abonament d'una taxa per a la seva admissió a tràmit.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop