07 (FUE) Comunicació de modificació no substancial d'activitat recreativa

07 (FUE) Comunicació de modificació no substancial d'activitat recreativa


Objecte:
És el tràmit a través del qual el titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació recreativa prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.
Modificació no substancial dels establiments i de les seves instal·lacions: Les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, estan sotmeses a aquesta comunicació prèvia quan siguin no substancials (excepte gran rehabilitació) d'acord amb el què disposa el Codi tècnic de l'edificació.

En cas que, segons el que disposa l'esmentat Codi tècnic, la modificació sigui substancial (gran rehabilitació), caldrà sol·licitar una nova llicència o autorització o presentar una nova comunicació prèvia.

Modificació no substancial d'espectacles públics o activitats recreatives inclosos en la llicència o comunicació prèvia: La persona organitzadora o titular de l'establiment ha de formalitzar comunicació prèvia de la modificació a l'Ajuntament que ha atorgat la llicència o davant del qual ha presentat la comunicació prèvia, si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmeses a requeriments addicionals als exigits inicialment.
En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia de l'establiment, per tal d'incloure-hi nous espectables o activitats recreatives, estarà subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o la formalització d'una nova comunicació prèvia.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent del decret 112/2010.
Requisits previs:
Bombers: En el cas que la modificació afecti a aspectes de prevenció contra incendis de manera significativa i l'activitat estigui inclosa en l'annex 1 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà haver obtingut prèviament l'informe previ de Bombers que es podrà sol·licitar en el tràmit de la llicència urbanística o bé en el tràmit de ' FUE Informe previ en matèria d'incendis' i aportar l'Acta de comprovació en matèria d'incendis emesa pe runa entitat col·laboradora.
Observacions:
1) Podeu fer consultes prèvies sobre els tràmits necessaris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a través de l'Oficina d'atenció a l'empresa..

2) En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.
• En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.
• En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.

3) Aquesta comunicació degudament formalitzada habilita el titular per a dur a terme les modificacions sota la seva responsabilitat. Si la modificació suposa un canvi d'annex de l'activitat ha d'aplicar-se el que correspongui d'acord amb l'establert a l'article128 del decret 112/2010

4) En cap cas podrà exercir-se l'activitat si la comunicació no va acompanyada dels documents preceptius per a la realització prèvia del tràmit. En aquests casos, l'Ajuntament remetrà a l'interessat un ofici deixant sense efecte la comunicació efectuada i advertirà de la impossibilitat d'exercir de l'activitat fins que no es presentin tots els documents preceptius per a la seva correcta formalització.

5) L'Administració, en virtut de les seves potestats administratives de verificació, control i inspecció, pot comprovar, en qualsevol moment, que es compleixen els requisits i la normativa sectorial aplicable. L'incompliment comportarà l'inici de les actuacions municipals corresponents per regularitzar l'activitat que, segons el cas, podrien comportar el cessament de l'activitat i/o imposició de sancions.

6) Si per l'adequació de l'establiment cal la realització d'obres i/o instal·lació de rètols, caldrà disposar prèviament de la preceptiva llicència urbanística per la seva execució o haver efectuat la comunicació prèvia de les obres.

7) Si la modificació de l'activitat comporta l'aprofitament privatiu del domini públic, caldrà disposar de les preceptives autoritzacions / concessions administratives per al seu aprofitament (per exemple, guals, etc).

8) Si la modificació de l'activitat implica modificació en la manipulació d'aliments caldrà presentar així mateix una nova declaració responsable en matèria de salut alimentària.

9) Les modificacions de les activitats sotmeses a Comunicació Recreativa segons el Decret 112/2010 que es pretenguin exercir dins l'àmbit territorial de Valldoreix hauran de ser comunicades a l'Entitat Municipal Descentralitzada.

10) Per la continuació de l'activitat caldrà disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, i aportar el model de Declaració Responsable de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i còpia de l'últim rebut vigent corresponents..

T171
Import:
Tràmit subjecte a taxes segons:

Ordenança fiscal número 13 Art. 5.2 Secció 1.3
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, un cop finalitzades les obres i instal·lacions.
Classificació de l'activitat:
La Taula de Classificació de les activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació i permet identificar l'activitat que es pretén exercir amb el règim de tramitació a la qual està subjecte. Aquesta classificació està determinada per la normativa catalana. Per a identificar correctament el tràmit, caldrà tenir en compte quina és l'activitat principal que és pretén exercir així com les secundàries, si n'hi ha.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop