Informe d'adequació de l'habitatge

Informe d'adequació de l'habitatge


Objecte:
L’Informe d'estrangeria d'adequació de l'habitatge és un informe preceptiu que serveix per acreditar l'adequació de la vivenda en el procés d'obtenció d'una autorització de residència per reagrupament familiar.

L'Ajuntament realitzarà una visita al domicili, prèvia concertació, per emetre una proposta d'informe que s'adreçarà al Departament de Benestar Social i Família, qui mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d’adequació de l’habitatge favorable o desfavorable, en funció que s’acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que pretén reagrupar.

PEL QUE FA A LES INSPECCIONS OCULARS DELS HABITATGES (INF01 I INF04): atesa la impossibilitat actual d'inspeccionar personalment els habitatges de les persones sol·licitants s'acceptarà, com a substitutòria de la mateixa, una prova documental amb 3 elements:

• Cèdula d'habitabilitat obtinguda amb posterioritat a l'entrada en vigor del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat (03.11.2012) atès que les obtingudes amb la normativa anterior si bé mantenen la seva validesa, no produeixen efectes respecte al nombre màxim d'ocupants que s'indica a la cèdula (DT1a del Decret).
• Declaració responsable signada per la persona sol·licitant de l'informe (adjuntem model de declaració). Acceptem signatura manuscrita perquè li donem tractament de còpia simple
• Breu reportatge gràfic de les dependències i distribució dels habitatges (3 o 4 fotografies digitals)
Persones destinatàries:
Persones estrangeres que tinguin el domicili habitual en un municipi de Catalunya i que pretenguin reagrupar a la seva família
Requisits previs:
1. La persona reagrupant haurà d'haver obtingut la renovació de la seva autorització de residència inicial o, com a mínim, haver sol·licitat la renovació de la mateixa. Per al reagrupament familiar d'ascendents s'ha de tenir una autorització de residència de llarga durada.
2. No ser ciutadà/ana d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països als quals els sigui d'aplicació el règim comunitari.
3. El pagament de la taxa ha de ser sempre previ a la sol·licitud de l'informe i cal disposar de targeta bancària (crèdit o dèbit). Les sol.licituds hauran d'anar acompanyades del justificant de pagament a la Generalitat. En cas contrari, no seran admeses a tràmit i l’ajuntament no haurà d’iniciar les actuacions administratives habituals d’aquests procediments.
4. El contracte de lloguer ha d'estar registrat a INCASOL i tenir una vigencia de, com a mínim, 12 mesos des de la data de la sol.licitud.
Observacions:
• La sol·licitud d'informe s'ha de presentar a l’Ajuntament on la persona sol·licitant estigui empadronada.

• A l’Oficina virtual de tràmits del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, es pot trobar més informació sobre com es presenta la sol·licitud, quina és la documentació que cal adjuntar, els requisits que s'han de complir, etc.

• Tot i que el comprovant de dipòsit de la fiança a l'Incasol no és obligatòria, és molt important que s'aporti aquest document, donat que si manca aquest justificant la Policia Local ho farà constar en el seu informe i per tant és possible que la Generalitat emeti un informe negatiu.

• L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud, en la proposta d'informe elaborat per l’ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

• L’informe serà notificat per la Direcció General per a la Immigració a la persona interessada per correu certificat a l’adreça que hagi fet constar en el formulari de sol·licitud de l’informe.

• La vigència de l'informe és de 3 mesos.

• Cal adjuntar a la sol·licitud tramitada el volant de convivència i el d'empadronament històric de la persona que demana l'informe.

• Per a qualsevol dubte o consulta sobre l'expedient cal trucar al 012.

P344
Import:
Aquest tràmit està associat a dues taxes:
• La taxa municipal per la inspecció de l'habitatge és de 40€. Es liquida una vegada feta la inspecció de la vivenda.
l'Ordenança fiscal 10 Art. 5.2 Secció 1a Grup 3.3.5

• La taxa de la Generalitat de Catalunya per a l’emissió de l'informe és de 38,22€.
Forma de pagament de la taxa de la Generalitat

  L'emissió de la carta de pagament de la taxa només serà possible a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat

  El cobrament de les cartes de pagament es farà per canals EXCLUSIVAMENT telemàtics.
  • Per Internet, mitjançant l’adreça: La Caixa, amb targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat bancària.
  • Mitjançant la xarxa de caixers automàtics "Servicaixa": amb targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat, o si se’n disposa, amb una llibreta o un compte corrent de "La Caixa"/CaixaBank.
  El justificant d’haver efectuat l’ingrés serà la carta de pagament, a la que s'haurà d'adjuntar l’imprès que s’obtingui del caixer després de l’operació.

  Per aquelles persones que no disposin d’ordinador o per a les quals suposi una dificultat obtenir la carta de pagament mitjançant l’OVT, el Departament de Benestar Social i Família posa a la seva disposició el personal de les seves Oficines d'Atenció Ciutadana i de les Oficines d'Afers Socials i Famílies per tal que els facilitin l’expedició de la carta de pagament.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop