Informe d'arrelament social a Catalunya

Informe d'arrelament social a Catalunya


Objecte:
És un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.
L'Ajuntament realitzarà una entrevista, prèvia concertació, per emetre una proposta d'informe que s'adreçará al Departament de Benestar Social i Família, qui mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la integració social de la persona interessada.
Persones destinatàries:
Persones estrangeres empadronades en un municipi de Catalunya que pretenguin tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social i no tinguin vincles familiars amb altres estrangers residents.
Requisits previs:
1. No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països als quals el sigui d'aplicació el règim comunitari.
2. Acreditar la permanència continuada a l'Estat espanyol durant un període mínim de tres anys.
3. Comptar amb mitjans econòmics suficients.
4. No tenir vincles familiars amb altres persones estrangeres residents (cònjuges, parelles de fet registrades, ascendents i descendents de primer grau en línia directa).
Observacions:
• A l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) del Dpt de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, es pot trobar més informació sobre com es presenta la sol·licitud, quina és la documentació que cal adjuntar, quins són els requisits que s'han de complir, etc.

• L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

• El termini màxim per emetre i notificar l’informe és de 30 dies hàbils comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.

• Les persones sol·licitants rebran un sms d’avís notificant que poden anar a recollir l'informe a un determinat punt i dins d’un termini concret.

El text del sms inclourà el codi de la oficina a on els pertoca anar a recollir-lo (solament en aquest punt) i l’enllaç de la web on trobaran tota la informació necessària al respecte, l’enllaç serà:

Per evitar confusions, és molt important tenir en compte que:

• Les Oficines de Benestar Social i Família (OBSF) només podran lliurar la resolució original a les persones que hagin rebut prèviament el sms i que només la podran recollir al punt que específicament se’ls hagi comunicat al sms.

•Els punts de recollida s’han acordat amb criteris organitzatius específics, no necessàriament territorials.

En cas que no puguin anar a recollir-lo dins del termini previst rebran l'informe per correu certificat al domicili que figura a la sol·licitud, com fins ara.

•Per tot això és molt important que a la sol·licitud hi figuri el número de telèfon mòbil i que aquest sigui correcte.

• En cas de no haver rebut notificació de l’informe sol·licitat, podeu consultar l’estat de la tramitació trucant al telèfon 012.

• L’informe es notificarà a la persona interessada per correu certificat a l’adreça que hagi fet constar en el formulari de sol·licitud de l’informe.>

Vigència de l'informe: 3 mesos

Duplicat: si durant el tres mesos han perdut o necessiten un duplicat, cal que es torni a sol·licitar el tràmit de nou ja que la subdelegació de Govern no accepta documents no originals.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre l'expedient podeu trucar al 012

Entrevista a l'ajuntament: és necessari que durant l’entrevista, els sol·licitants es puguin comunicar en llengua catalana o castellana, independentment de que hagin realitzat cursos o no. Aquest aspecte determina que la proposta sigui favorable o desfavorable.

P342
Import:
Tràmit no subjecte a taxes. A partir del 31 de març de 2017 les sol·licituds d'informes d'arrelament no requereixen l'abonament d'una taxa per a la seva admissió a tràmit.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top