Informe d'arrelament social a Catalunya

Informe d'arrelament social a Catalunya


Objecte:
És un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.

L'elaboració de l'informe a Catalunya és competència de la Generalitat de Catalunya, però l'Ajuntament de Sant Cugat registra la sol·licitud de la persona interessada i empadronada al municipi, revisa la documentació, realitza una entrevista de valoració de les competències lingüístiques (català i castellà) i n'elabora una proposta d'informe, que s'adreçará al Departament de Benestar Social i Família.
Persones destinatàries:
Persones estrangeres empadronades en un municipi de Catalunya que pretenguin tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social i no tinguin vincles familiars amb altres estrangers residents.
Requisits previs:
1. No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països als quals el sigui d'aplicació el règim comunitari.
2. Ser major d'edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal).
3. Acreditar la permanència continuada a l'Estat espanyol durant un període mínim de tres anys.
4. Comptar amb mitjans econòmics suficients.
5. No tenir vincles familiars amb altres persones estrangeres residents (cònjuges, parelles de fet registrades, ascendents i descendents de primer grau en línia directa).
Observacions:
• La sol·licitud d'informe s'ha de presentar a l’Ajuntament on la persona sol·licitant està empadronada.

• L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

Entrevista a l'ajuntament: és necessari que durant l’entrevista, els sol·licitants es puguin comunicar en llengua catalana o castellana, independentment de que hagin realitzat cursos o no. Aquest aspecte determina que la proposta sigui favorable o desfavorable.

• A l’Oficina virtual de tràmits del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, es pot trobar més informació sobre com es presenta la sol·licitud, quina és la documentació que cal adjuntar, els requisits que s'han de complir, etc.

• Vigència de l'informe: 3 mesos.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre l'expedient podeu trucar al 012

Com recollir l'informe:

• Un cop emès l'informe, les persones que hagin indicat un número de telèfon mòbil en el formulari de sol·licitud rebran un missatge de text sms amb la indicació de l'Oficina d'Afers Socials i Famílies o l'Oficina d'Atenció Ciutadana on han d'anar a recollir-lo, personalment i durant un termini concret. Només es podrà lliurar la resolució original a les persones que hagin rebut prèviament el sms.

• En cas que no pugueu anar a recollir-lo dins del termini previst, rebreu l'informe per correu certificat al domicili que figura a la sol·licitud.També rebran la notificació per correu postal, les persones que no hagin informat el telèfon mòbil al formulari de sol·licitud.

• Per tot això és molt important que a la sol·licitud hi figuri el número de telèfon mòbil i que aquest sigui correcte.

• En cas que, passats 30 dies de l'entrevista amb l'ajuntament, no hagueu rebut notificació de l’informe, podeu consultar l’estat de la tramitació trucant al telèfon 012.

P342
Import:
Tràmit no subjecte a taxes. A partir del 31 de març de 2017 les sol·licituds d'informes d'arrelament no requereixen l'abonament d'una taxa per a la seva admissió a tràmit.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top