Informe d'adequació de l'habitatge per a la renovació de familiars reagrupats

Informe d'adequació de l'habitatge per a la renovació de familiars reagrupats


Objecte:
Sol·licitud que ha de presentar la persona estrangera reagrupant, que ha canviat el seu domicili habitual respecte del que va acreditar en el moment del reagrupament, per a renovar l'autorització de residència dels membres de la seva família.
S'ha de presentar a l'Ajuntament on la persona sol·licitant estigui empadronada, en el termini màxim que determina la convocatòria.

L'Ajuntament realitzarà una visita al domicili, prèvia concertació, per emetre una proposta d'informe que s'adreçarà al Departament de Benestar Social i Família, qui mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d’adequació de l’habitatge favorable o desfavorable, en funció que s’acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que pretén reagrupar.
Persones destinatàries:
Persones estrangeres que hagin aconseguit una autorització de residència per reagrupament familiar i hagin canviat de domicili habitual.
Requisits previs:
1. El pagament de la taxa ha de ser sempre previ a la sol·licitud de l'informe i cal disposar de targeta bancària (crèdit o dèbit).
2. Les sol.licituds hauran d'anar acompanyades del justificant de pagament a la Generalitat. En cas contrari, no seran admeses a tràmit i l’ajuntament no haurà d’iniciar les actuacions administratives habituals d’aquests procediments.
3. El contracte de lloguer ha d'estar registrat a INCASOL i tenir una vigencia de, com a mínim, 12 mesos des de la data de la sol.licitud.
Observacions:
• El Departament d'Afers Socialsi Famílies, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d’adequació de l’habitatge favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i dels familiars reagrupats.

• L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud, en l'informe tècnic elaborat per l’ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

• Tot i que el comprovant de dipòsit de la fiança a l'Incasol no és obligatòria, és molt important que s'aporti aquest document, donat que si manca aquest justificant la Policia Local ho farà constar en el seu informe i per tant és possible que la Generalitat emeti un informe negatiu.

• Per qualsevol dubte o consulta sobre l'expedient podeu trucar al 012

P344
Import:
Aquest tràmit està associat a dues taxes:
• La taxa municipal per la inspecció de l'habitatge és de 40€. Es liquida una vegada feta la inspecció de la vivenda.
l'Ordenança fiscal 10 Art. 5.2 Secció 1a Grup 3.3.5

• La taxa de la Generalitat de Catalunya per a l’emissió de l'informe és de 38,22€.
Forma de pagament de la taxa de la Generalitat

  L'emissió de la carta de pagament de la taxa només serà possible a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat

  El cobrament de les cartes de pagament es farà per canals EXCLUSIVAMENT telemàtics.
  • Per Internet, mitjançant l’adreça: La Caixa, amb targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat bancària.
  • Mitjançant la xarxa de caixers automàtics "Servicaixa": amb targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat, o si se’n disposa, amb una llibreta o un compte corrent de "La Caixa/CaixaBank".
  El justificant d’haver efectuat l’ingrés serà la carta de pagament, a la que s'haurà d'adjuntar l’imprès que s’obtingui del caixer després de l’operació.

  Per aquelles persones que no disposin d’ordinador o per a les quals suposi una dificultat obtenir la carta de pagament mitjançant l’OVT, el Departament de Benestar Social i Família posa a la seva disposició el personal de les seves Oficines d'Atenció Ciutadana i de les Oficines d'Afers Socials i Famílies per tal que els facilitin l’expedició de la carta de pagament.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop