Reconeixement grau de discapacitat

Reconeixement grau de discapacitat


Objecte:
Les persones amb discapacitat han de sol·licitar una valoració de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) que els reconegui el grau que els correspon segons les taules de valoració establertes.

La qualificació del grau de discapacitat és determinada pels equips de valoració i orientació (EVO), els quals emeten un Certificat de Valoració que té validesa a tot l'Estat Espanyol. El Certificat és un document acreditatiu de la condició de discapacitat, indica el diagnòstic i el grau.

Les persones que puguin acreditar el grau de discapacitat podran beneficiar-se de diferents prestacions que ofereix el Departament de Benestar Social i Familia i de totes les accions assistencials existents per a persones amb discapacitat.
Persones destinatàries:
1.Les persones que pateixen alguna malaltia permanent que pot comportar unes conseqüències que generin una disminució per a les activitats de la vida diària. El diagnòstic de les malalties no és un criteri de valoració, sinó que es valoren les seqüeles que la malaltia produeix després d'haver rebut els tractaments oportuns.
2.Les persones que pateixin alguna disminució, seqüela d'una malaltia física, psíquica i/o sensorial i necessitin saber el grau de discapacitat.
3.Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideraran afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent.
Observacions:
• Aquest tràmit és de competència del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Es pot presentar la documentació de forma presencial a qualsevol Oficina d'atenció ciutadana o bé tramitar-la directament a: Oficina virtual de la Generalitat de Catalunya

• El reconeixement del grau de discapacitat tindrà efectes des de la data de presentació de la sol·licitud, independentment de la data en què s'emeti la resolució.

Revisió del grau de discapacitat: s'haurà de documentar el motiu pel qual es sol·licita la revisió i que poden ser: empitjorament, millora, noves patologies, reconeixement de la necessitat d'una altra persona pel desenvolupament de les activitats de la vida diària, reconeixement de la dificultat per utilitzar transports públics col·lectius, reconeixement de la necessitat d'acompanyant per a ús de transports públics

N153
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop