Inscripció al registre de representacions i apoderaments (Representa)

Inscripció al registre de representacions i apoderaments (Representa)


Objecte:
Una persona (física o jurídica) pot presentar un tràmit en nom d’una altra (física o jurídica) com el seu representant. Per fer-ho, cal acreditar que la persona representada ha autoritzat al representant.

La representació es pot acreditar de les següents maneres:

  • Certificat digital de representant de persona jurídica (certificat FNMT),
  • Document que doni fe de la representació: autorització de representació, poder notarial, acta de la junta de l'entitat, acta de la comunitat de propietaris nomenant un president, etc.
  • Inscripció al registre de representacions electròniques Representa.


Representa és un registre electrònic d'apoderaments ofert pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que permet fer constar les representacions que els ciutadans, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant les Administracions públiques.

Aquest servei permet a les persones representants relacionar-se amb l’administració en nom de les poderdants sense haver de presentar per a cada nou tràmit els documents que l’acrediten per fer-ho.
Observacions:
El Representa permet:

  • A la persona representada (poderdant) atorgar una representació sense cap documentació, només amb la seva manifestació de voluntat i l’acceptació de la persona representant.

  • A la persona representant, incorporar la documentació acreditativa de la representació que es sol·licita inscriure, que requerirà la posterior validació per l’Ajuntament.

En ambdós casos, caldrà que escolliu el tipus d’apoderament:

  • General. La persona representant podrà actuar en nom de la persona poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració pública.
  • A un organisme. El representant podrà actuar en qualsevol actuació administrativa d’una determinada Administració pública.
  • A un tràmit. El representant podrà actuar per efectuar determinats tràmits especificats en el poder.
  Per a tràmits puntuals també es pot aportar un document d'autorització per a aquell tràmit (doc. 015) juntament amb la sol·licitud.

Un cop inscrita la representació, podreu:

  • Consultar els apoderaments i modificar les dades.
  • Revocar o renunciar a un apoderament.
  • Acceptar com a representant, un apoderament atorgat per una altra persona.
  • Prorrogar un apoderament.

Actualment els apoderaments registrats al Representa són vàlids per actuar davant de les Administracions Públiques catalanes. Properament està prevista la integració del servei amb el registre electrònic d'apoderaments de l'Estat, Apodera. Si voleu inscriure una representació vàlida per l'Administració General de l'Estat cal inscriure's a l'Apodera. Consulteu el següent enllaç per a més informació.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Tramitació presencial:
Aquest tràmit es pot fer presencialment únicament per inscriure representacions de persones físiques.

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi).

Per fer la inscripció, caldrà presentar el document d'identitat de les persones compareixents. Si no compareixen els dos (representant i representat), s'hauran d'indicar les dades de l'altra persona implicada: nom i cognoms o raó social, NIF i correu electrònic si escau.
En cas que s'acrediti la representació a través de poders notarials, caldrà presentar original o còpia autoritzada o autèntica del document. No s'acceptaran còpies simples (documents en paper no timbrat, sense numerar i sense la signatura de la notaria).

Tramitació electrònicaTop