Convocatòria d'ocupació pública estabilització

Convocatòria d'ocupació pública estabilització


Objecte:
Convocatòries de concursos i/o oposicions corresponents a l'oferta pública d'estabilització
Persones destinatàries:
Qualsevol persona que reuneixi els requisits sol·licitats a les bases de cada convocatòria
Requisits previs:
Segons les bases de cada convocatòria
Observacions:
Consulteu les bases de cada convocatòria a Oferta pública d'estabilització

El procediment per participar a les convocatòries d'ocupació pública d'estabilització és el següent:

  1. Presentar la sol·licitud dins del termini especificat en cada convocatòria, juntament amb el justificant de pagament de les taxes o el document que acrediti estar exempt del pagament, documentació acreditativa de la identitat i la titulació requerida.

  2. Des de Recursos Humans es fa la selecció prèvia i es publica la llista de persones admeses i excloses.

  3. Convocatòria del dia i hora de la realització de les proves, si s'escau.

  4. Realització de les proves del concurs/oposició, si la convocatòria les preveu.

  5. Publicació a la pàgina web dels resultats de les proves i de la llista d'aprovats/aptes, si s'escau.

  6. Presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, d'acord amb l'especificat a les bases de la convocatòria.

  7. Publicació a la pàgina web dels resultats finals del procés de selecció.

N253
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 10 Art 5.2 Secció 1a Grup 7
Termini de sol·licitud:
Consulteu els terminis a les bases de cada convocatòria
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop