Ajut econòmic a l'habitatge

Ajut econòmic a l'habitatge


Objecte:
EN BREU S'OBRIRÀ EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE L'ANY 2020

Ajut adreçat a les unitats de convivència de Sant Cugat que pateixen més dificultats econòmiques, així com també els majors de 65 anys i famílies monoparentals, d'acord amb allò que estableix el Decret de la Generalitat de Catalunya 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i l'equiparació a les famílies nombroses atès que la Llei Reguladora de les Hisendes Locals no recull cap tipus de bonificació per les famílies monoparentals.

Els ajuts de l'exercici 2019 s'atorgaran en funció dels següents criteris econòmics: Quadre de trams ajuts econòmics a l'habitatge 2019 (Annex 1).

Persones destinatàries:
Famílies i unitats de convivència que pateixen dificultats econòmiques, que siguin propietàries o llogateres d'un habitatge i que paguin l'Impost sobre Bens Immobles (IBI) a l'Ajuntament de Sant Cugat.
Requisits previs:
1. Ser persona física i propietari de l'immoble o llogater amb l'IBI repercutit en el contracte de lloguer l'1 de gener de l'exercici en què es sol·licita l'ajut
2. Tenir un nivell de renda igual o inferior a 3,56 vegades l'IRSC. En el cas de les famílies monoparentals, el nivell de renda haurà de ser inferior a 5,56 vegades l'IRSC.
3. Estar empadronats tots els membres de la unitat de convivència a 1 de gener de l'any en curs.
4. Acreditar per a ingressos superiors a 3,56 vegades l'IRSC la condició de família monoparental anterior a l'1 de gener de l'exercici en què es sol·licita l'ajut.
Observacions:
• Es prendrà com a base per a l'aplicació d'aquests ajuts, els ingressos íntegres de la totalitat dels membres de la unitat de convivència consignats en l'última declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques, que consti en l'Agència Tributària a la data de l'aprovació de l'esmentat ajut. Caldrà que totes les persones majors d'edat, que a data 1 de gener de 2019 formaven part de la unitat de convivència, signin l'autorització de consulta de dades (doc. 113).

• En cas que no s'hagi fet la declaració de renda, caldrà aportar un certificat d'ingressos corresponents a l'exercici 2018 emès per l'Agència Tributària.

• L'ajut es farà en funció dels ingressos de la unitat de convivència i el valor cadastral de l'habitatge (veure annex 1). Pel càlcul de l'ajut es prendrà com a referència la quota de l'IBI de l'habitatge. No es tindran en compte altres unitats cadastrals: plaça d'aparcament, trasters, etc.

• Si dins de la unitat de convivència hi conviuen persones discapacitades s'incrementarà un tram el percentatge d'ajut per a cada una de elles, sempre dins del mateix tram d'ingressos.

• Aquests ajuts no són acumulables a altres ajuts de la mateixa naturalesa (per exemple, les bonificacions per a famílies nombroses) i restaran subjectes a control financer.

Aquest ajut públic té la consideració de guany patrimonial segons s'estableix en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i obliga al seu perceptor a presentar la declaració de l'Impost.

• Les famílies monoparentals tindran accés a un ajut per trams d'ingressos compresos entre 3,56 i 5,56 IRSC. A excepció de l'ajut que contempla aquest tràmit, la resta de bonificacions que gaudeixen les famílies nombroses també es faran extensives a les monoparentals per equiparació, d'acord a les Ordenances Municipals i a les indicacions que vagi proporcionant el Departament d'Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya (veure tràmit 12 "Títol família nombrosa").

• Les famílies nombroses gaudeixen d'una bonificació del 50% que s'aplica automàticament al rebut de l'IBI. Per sol·licitar-la (la primera vegada) cal presentar el carnet de família nombrosa a les oficines de la Diputació de Sant Cugat (c. Sant Ramon núm. 5), amb vigència de l'1 de gener de l'any pel que es demana.

P257
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Pendent
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop