Ajut econòmic a l'habitatge

Ajut econòmic a l'habitatge


Objecte:

Ajut adreçat a les unitats de convivència de Sant Cugat que pateixen més dificultats econòmiques, aprovat per la Junta de Govern Local el 7 de juliol de 2020, d'acord amb l'Ordenança General de Subvencions, publicada al BOP de Barcelona (núm. 139, 11 de juny de 2009) i la resta de normativa d'aplicació.

Els ajuts seran equivalents a un percentatge de la quota de l'IBI de l'habitatge, i s'atorgaran en funció dels següents criteris econòmics: Quadre de trams ajuts econòmics a l'habitatge 2020 (Annex 1).

Persones destinatàries:

Famílies i unitats de convivència que pateixen dificultats econòmiques, que siguin propietàries o llogateres d'un habitatge i que paguin l'Impost sobre Bens Immobles (IBI) a l'Ajuntament de Sant Cugat.

Requisits previs:

1. El sol·licitant ha de ser persona física

2. L'habitatge ha de ser el domicili habitual del sol·licitant

3. Abans de l'1 de gener de 2020 el sol·licitant havia de ser propietari de l'immoble, o llogater amb l'IBI repercutit en el contracte de lloguer

4. Cap membre de la unitat de convivència no pot ser propietari o usufructuari d'un altre habitatge a Espanya (excepte quan no en pugui disposar per causa aliena a la seva voluntat, quan l'habitatge resulti inaccessible per discapacitat d'algun membre de la unitat de convivència, o quan s'hagi obtingut l'habitatge per transmissió mortis causa)

5. La suma dels ingressos dels membres de la unitat de convivència no pot superar 3,56 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). En el cas de les famílies monoparentals, el nivell de renda no pot ser superior a 5,56 vegades l'IRSC.

6. El sol·licitant no podrà obtenir la condició de beneficiari de l'ajut si no està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i davant de la Seguretat Social, ni si té deutes amb aquestes administracions d'àmbit estatal o amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a 30 de setembre de 2020 (finalització del termini de presentació de sol·licituds). Cal tenir present que la presentació de la declaració de la renda és obligatòria no només segons el nivell d'ingressos, sinó depenent també d'altres circumstàncies com per exemple haver rebut un ajut o subvenció l'any anterior. Les persones que van rebre l'ajut de l'habitatge (o similar) druant el 2019, hauran d'haver presentat la declaració de la renda 2019 per accedir als ajuts d'aquesta convocatòria. En cas que no ho hagin fet, caldrà regularitzar la situació amb Hisenda abans de fer la sol·licitud.

7. Per a ingressos de la unitat de convivència superiors a 2,56 vegades l'IRSC, el valor cadastral de l'habitatge ha de ser inferior a 400.000 €.

Observacions:

• Es prendrà com a base per a l'aplicació d'aquests ajuts, els ingressos íntegres de la totalitat dels membres de la unitat de convivència consignats en l'última declaració de la renda, que consti en l'Agència Tributària a la data de l'aprovació de l'esmentat ajut. La persona sol·licitant haurà d'haver informat a totes les persones majors d'edat, que a data 1 de gener de 2020 formaven part de la unitat de convivència de la presentació de la sol·licitud, i declarar la seva conformitat amb la consulta de les seves dades per part de l'Ajuntament.

• L'ajut es calcularà en funció dels ingressos de la unitat de convivència i el valor cadastral de l'habitatge (veure annex 1). Pel càlcul de l'ajut es prendrà com a referència la quota de l'IBI de l'habitatge. No es tindran en compte altres unitats cadastrals: plaça d'aparcament, trasters, etc.

• Si dins de la unitat de convivència hi conviuen persones discapacitades s'incrementarà un tram el percentatge d'ajut per a cada una de elles, sempre dins del mateix tram d'ingressos.

• Aquests ajuts no són acumulables a altres ajuts de la mateixa naturalesa (per exemple, les bonificacions per a famílies nombroses) i restaran subjectes a control financer.

Aquest ajut públic té la consideració de guany patrimonial segons s'estableix en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i obliga al seu perceptor a presentar la declaració de l'Impost.

• En cas de famílies monoparentals, per a què se'ls apliquin les condicions com a tals, l'1 de gener de 2020 havien d'estar empadronats a l'habitatge el sol·licitant i alguna altra persona del títol de família monoparental.

• Les famílies nombroses gaudeixen d'una bonificació del 50% que s'aplica automàticament al rebut de l'IBI. Per sol·licitar-la (la primera vegada) cal presentar el carnet de família nombrosa a les oficines de la Diputació de Sant Cugat (c. Sant Ramon núm. 5), amb vigència de l'1 de gener de l'any pel que es demana.

P257

Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 15 de juliol al 30 de setembre de 2020
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop