Ajut econòmic a l'habitatge

Ajut econòmic a l'habitatge


Objecte:
Ajut adreçat a les unitats de convivència de Sant Cugat del Vallès amb una menor capacitat econòmica.
Els ajuts seran equivalents a un percentatge de la quota de l'IBI de l'habitatge, i s'atorgaran en funció dels següents criteris econòmics: Quadre de trams ajuts econòmics a l'habitatge 2022 (Annex 1).
Persones destinatàries:
Famílies i unitats de convivència amb una menor capacitat econòmica, que siguin propietàries o llogateres d'un habitatge i que paguin l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Requisits previs:
1. El sol·licitant ha de ser persona física
2. L'habitatge ha de ser el domicili habitual del sol·licitant
3. Abans de l'1 de gener de 2022 el sol·licitant havia de ser propietari de l'immoble, o llogater amb l'IBI repercutit en el contracte de lloguer
4. El sol·licitant no pot ser propietari o usufructuari de cap més immoble al territori espanyol (excepte quan en disposi per causa de separació o divorci, per causa aliena a la seva voluntat, quan l'habitatge resulti inaccessible per discapacitat d'algun membre de la unitat de convivència, o quan s'hagi obtingut l'immoble en una part alíquota per transmissió mortis causa).
5. La suma dels ingressos dels membres de la unitat de convivència no pot superar els 30.000,00 €, excepte en el cas de les famílies monoparentals, que aquest límit serà de 50.000,00 €
6. El sol·licitant no podrà obtenir la condició de beneficiari de l'ajut si no està al corrent en el compliment de les seves obligacions amb l'Agència Tributària i davant de la Seguretat Social, ni si té deutes amb aquestes administracions d'àmbit estatal o amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a 30 de setembre de 2022 (finalització del termini de presentació de sol·licituds). Cal tenir present que, si els guanys patrimonials derivats d'ajuts públics no superen el límit conjunt de 1.000 € anuals, la persona beneficiària no estaria obligada a presentar declaració de renda si la resta de rendiments que percep no superen els límits establerts a les lletres a) i b) de l'article 96.2. de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF.
Observacions:
• Es prendrà com a base per a l'aplicació d'aquests ajuts, els ingressos íntegres de la totalitat dels membres de la unitat de convivència. La persona sol·licitant haurà d'haver informat a totes les persones majors d'edat que a data 1 de gener de 2022 formaven part de la unitat de convivència de la presentació de la sol·licitud, i, en cas que el sol·licitant autoritzi l'Ajuntament a consultar les dades de tots els membres de la unitat de convivència a altres administracions, aquestes persones hi hauran d'haver accedit.

• L'ajut es calcularà en funció dels ingressos de la unitat de convivència i el nombre de membres que la conformen (vegeu l'annex 1). Per al càlcul de l'import de l'ajut, es prendrà com a referència la quota de l'IBI de l'habitatge (no es tindrà en compte les quotes d'IBI d'altres unitats cadastrals: com plaça d'aparcament i/o traster).

• Si algun dels membres de la unitat de convivència és discapacitat en grau del 33 % o superior, en el càlcul de l'ajut s'aplicarà el percentatge corresponent al tram següent de la taula de percentatges (annex 1).

• Aquests ajuts no són acumulables a altres ajuts de la mateixa naturalesa (per exemple, els ajuts de Serveis Socials a l'habitatge o l'ajut de l'Agència d'Habitatge de Catalunya) i restaran subjectes a control financer d'aquest ajuntament.

• Aquest ajut públic té la consideració de guany patrimonial segons s'estableix en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF.

• Per fer valer la condició de famílies monoparentals, caldrà disposar del títol acreditatiu vigent a 1 de gener de 2022, i caldrà que a aquella mateixa data estigués empadronat a l'habitatge, juntament amb el sol·licitant, algun altre integrant del títol.

• Les famílies nombroses poden gaudir d'una bonificació del 50% de la quota de l'IBI. Per sol·licitar-la per primera vegada, cal presentar el carnet de família nombrosa a les oficines de la Diputació de Barcelona a Sant Cugat (c. Sant Ramon núm. 5), amb vigència de l'1 de gener de l'any pel què es demana.

P257
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 9 d'agost al 30 de setembre de 2022
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop