2022 - Subvencions nominatives

2022 - Subvencions nominatives


Objecte:
Subvencions previstes als pressupostos municipals, que es concedeixen en règim de concessió directa. No es tracta d'un procediment de concurrència competitiva.
Persones destinatàries:
Entitats, persones físiques i/o juridiques que tinguin reconeguda una subvenció nominativa als pressupostos municipals.
Requisits previs:
1. Tenir reconeguda una subvencó nominativa als pressupostos municipals.
2. Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
3. No trobar-se en cap de les circumstancies previstes a l'apartat 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Observacions:
N211 Subvencions de cultura
N218 Subvencions per col·lectius
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment

Tramitació electrònicaTop