2021 - Ajuts extraordinaris per a l'activitat econòmica afectada per la Covid19

2021 - Ajuts extraordinaris per a l'activitat econòmica afectada per la Covid19


Objecte:
Ajuts extraordinaris de suport a l’activitat econòmica per al manteniment del teixit empresarial i comercial del municipi de Sant Cugat del Vallès afectat per la crisi de la Covid19.

L'ajut està dirigit a les empreses i comerços que desenvolupen la seva activitat en locals de fins a 350m2 i que s'hagin vist afectades pels decrets de tancament de l’activitat comercial pels efectes del coronavirus COVID-19 (supòsit A), o bé hagin patit una reducció involuntària de la seva facturació superior al 50 % com a conseqüència dels efectes del coronavirus (supòsit B).
Persones destinatàries:
Persones físiques o jurídiques que disposen de llicència d’activitat al municipi i que siguin propietàries o llogateres d'un local d’activitat de fins a 350 m2 (en cas de lloguer, els
tributs corresponents a l’exercici 2020 han d'estar repercutits en el contracte de lloguer).
Requisits previs:
Veure punt 4 de les bases
Observacions:
Si la sol·licitud no reuneix els requisits que preveuen aquestes bases per entendre admesa la sol·licitud, es requerirà a la persona interessada l’esmena dels defectes o omissions en el termini màxim, improrrogable, de 10 dies, tot indicant-li que de no fer-ho se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud.
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
De l'11 d'octubre al 2 de novembre de 2021

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop