2021 - Ajuts extraordinaris per a l'activitat hotelera afectada per la Covid19

2021 - Ajuts extraordinaris per a l'activitat hotelera afectada per la Covid19


Objecte:
Suport a l’activitat econòmica dels hotels ubicats al municipi mitjançant la concessió d’ajuts, per a reduir l’impacte dels danys econòmics provocats a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió del COVID-19, per tancament
temporal o per la posterior minoració de la seva facturació.
Persones destinatàries:
Persones físiques o jurídiques que tenen llicència d’activitat al municipi, i exerceixin l’activitat hotelera i/o similar dins el municipi de Sant Cugat del Vallès.
Requisits previs:
Veure punt 3 de les bases dels ajuts
Observacions:
Si la sol·licitud no reuneix els requisits que preveuen aquestes bases per entendre admesa la sol·licitud, es requerirà a la persona interessada l’esmena dels defectes o omissions en el termini màxim, improrrogable, de 10 dies, tot indicant-li que de no fer-ho se la tindrà per desistida.

P250
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 14 d'octubre al 4 de novembre de 2021

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop