2021 - Ajuts extraordinaris a l'emprenedoria de recent creació post COVID19

2021 - Ajuts extraordinaris a l'emprenedoria de recent creació post COVID19


Objecte:
L'objecte d'aquestes bases és regular una línia de concessió d'ajuts extraordinaris a l'emprenedoria de recent creació per a persones físiques o jurídiques amb activitat econòmica iniciada a partir de l'1 de gener de 2020 a Sant Cugat del Vallès
Persones destinatàries:
Tindran dret a sol·licitar la subvenció tota aquella persona física o jurídica amb un volum de negoci anual que no superi els 2 milions d'euros, segons la definició de la Comissió 2003/361/CE de 6 de maig de 2003, , i que han iniciat la seva activitat a partir de l' 1 de gener de 2020.
Requisits previs:
1. Que desenvolupin la seva activitat en el municipi de Sant Cugat del Vallès.

2. Que estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributàries, de seguretat social o mutualitat que correspongui.

3 Que la seva activitat econòmica s'hagi iniciat a partir de l'1 de gener de 2020 i que es mantingui en el moment de la presentació de la sol·licitud.

4. Que puguin acreditar un rendiment net no superior als 17.500 € anuals. (En el cas de les activitats econòmiques amb una antiguitat inferior a un any, se extrapolaran les dades dels mesos d'activitat a la totalitat de l'any).
Observacions:
La quantia de l'ajut serà d'un import fixe de 1.500 € per cada persona física o jurídica que esdevingui beneficiària.

P250
Tràmits relacionats:
Comunicació de dades per a pagament a creditors
Termini de sol·licitud:
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació serà del 28 de setembre a l'11 de novembre de 2021, ambdós inclosos.
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Tramitació presencial:
Tràmit exclusivament telemàtic.

Tramitació electrònicaTop