2023 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública : Educació

2023 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública : Educació


Objecte:
Subvencions, mitjançant pública concurrència, a les escoles de música privades, autoritzades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que duguin a terme activitats de foment de l'ensenyament / aprenentatge musical que complementin o supleixin els serveis de competència municipal.
Persones destinatàries:
Escoles de Música privades autoritzades pel Departament d'Educació de al Generalitat de Catalunya.
Requisits previs:
Veure el punt 6 de les bases de la convocatòria
Observacions:
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document, es podrà esmenar la falta dins el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, si no s'especifica altra cosa a les bases.

N213
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 24 de novembre al 3 de desembre de 2023
Tramitació presencial:
Aquest procediment només es pot tramitar per via telemàtica

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop