2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública : Educació

2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública : Educació


Objecte:
Subvencions, mitjançant pública concurrència, a les persones físiques o jurídiques que duguin a terme activitats d'interès públic local, que complementin o supleixin els serveis de competència municipal i que siguin de naturalesa educativa o qualsevol altra d'anàloga.

Els projectes, activitats i serveis a subvencionar hauran d’estar relacionats amb
una de les modalitats següents:
1. Fomentar l’ensenyament/aprenentatge musical: projectes de les escoles de
música privades autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
2. Promoure activitats de formació per a famílies: projectes i activitats de formació
per a famílies que promoguin les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes
(AMPA), les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) i/o les entitats educatives
sense afany de lucre de Sant Cugat del Vallès.
Les activitats de formació per a famílies hauran d'haver-se realitzat durant el curs escolar 2020-2021.
Persones destinatàries:
Associacions de famílies d'alumnes dels centres educatius de Sant Cugat del Vallès, Escoles de Música privades autoritzades pel Departament d'Educació de al Generalitat de Catalunya o persones jurídiques que tinguin un objecte social coincident amb l'activitat subvencionada.
Requisits previs:
Veure el punt 6 de les bases de la convocatòria
Observacions:
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document, es podrà esmenar la falta dins el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, si no s'especifica altra cosa a les bases.

N213
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 22 de setembre a l'11 d'octubre de 2022
Tramitació presencial:
Aquest procediment només es pot tramitar per via telemàtica

Tramitació electrònicaTop