Ajuts d'escolaritat i/o menjador d'escoles bressol

Ajuts d'escolaritat i/o menjador d'escoles bressol


Objecte:
Sol·licitud d'ajuts econòmics per a fer front a les despeses d’escolaritat i/o de servei de menjador escolar de l’alumnat matriculat a les escoles bressol municipals el curs 2020-2021.
Queden excloses d’aquesta convocatòria les quotes aplicables pel servei d’acollida de
les escoles bressol.
Persones destinatàries:
Podrà beneficiar-se dels ajuts regulats en aquestes bases l’alumnat empadronat a Sant Cugat del Vallès i matriculat en escoles bressol municipals.
Podran sol·licitar els ajuts les mares, pares o tutors legals de les persones beneficiàries.
Requisits previs:
1. No rebre cap altre ajut públic pel mateix concepte si el seu import, sumat al de l'ajut regulat en aquestes bases, supera el cost de l’escolaritat i/o del servei de menjador.
2. No tenir deutes d’escolaritat i de menjador corresponents a altres cursos.
3. Assistir diàriament a l’escola bressol, tret de causes degudament justificades.
4. Per la naturalesa dels ajuts, les persones sol·licitants no hauran d'acreditar el compliment de la resta de requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38/2003.
Observacions:
L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits pot comportar la revocació de l’ajut i el reintegrament, en el seu cas, de les quantitats percebudes indegudament, prèvia audiència, en tot cas, dels interessats.

P254
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 20 al 31 de juliol de 2020
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop