Ajuts d'escolaritat i/o menjador d'escoles bressol

Ajuts d'escolaritat i/o menjador d'escoles bressol


Objecte:
Sol·licitud d'ajuts econòmics per a fer front a les despeses d’escolaritat i/o de servei de menjador escolar de l’alumnat matriculat a les escoles bressol municipals el curs 2021-2022.
Queden excloses d’aquesta convocatòria les quotes aplicables pel servei d’acollida de
les escoles bressol.
Persones destinatàries:
Podrà beneficiar-se dels ajuts regulats en aquestes bases l’alumnat empadronat a Sant Cugat del Vallès i matriculat en escoles bressol municipals.
Podran sol·licitar els ajuts les mares, pares o tutors legals de les persones beneficiàries.
Requisits previs:
a) No rebre cap altre ajut públic pel mateix concepte si el seu import, sumat al de l'ajut regulat en aquestes bases, supera el cost de l'escolaritat i/o del servei de menjador.
b) Haver sol·licitat, amb caràcter previ a la sol·licitud, la valoració de la tarifació social al Patronat Municipal d'Educació.
c) No tenir deutes d'escolaritat i de menjador corresponents a altres cursos, excepte que estigui degudament justificat, mitjançant informe favorable de serveis socials, que valorarà la Comissió Tècnica.
d) Assistir diàriament a l'escola bressol, tret de causes degudament justificades.
e) Per la naturalesa dels ajuts i l'especificitat dels col·lectius als quals s'adrecen, les persones sol·licitants no hauran d'acreditar el compliment de la resta dels requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Observacions:
L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits pot comportar la revocació de l’ajut i el reintegrament, en el seu cas, de les quantitats percebudes indegudament, prèvia audiència, en tot cas, dels interessats.

P254
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
De 19 al 30 de juliol de 2021
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop