Ajuts d'escolaritat i/o menjador d'escoles bressol

Ajuts d'escolaritat i/o menjador d'escoles bressol


Objecte:
Sol·licitud d'ajuts econòmics per a fer front a les despeses d’escolaritat i/o de servei de menjador escolar de l’alumnat matriculat a les escoles bressol municipals el curs 2023-2024.
Queden excloses d’aquesta convocatòria les quotes aplicables pel servei d’acollida de
les escoles bressol.
Persones destinatàries:
Podrà beneficiar-se dels ajuts regulats en aquestes bases l’alumnat empadronat a Sant Cugat del Vallès i matriculat en escoles bressol municipals.
Podran sol·licitar els ajuts les mares, pares o tutors legals de les persones beneficiàries.
Requisits previs:
a) Estar empadronat/ada i residir a Sant Cugat del Vallès.
b) Estar matriculat/ada en una escola bressol municipal.
c) No rebre cap altre ajut públic pel mateix concepte si el seu import, sumat al de l'ajut regulat en aquestes bases, supera el cost de l'escolaritat i/o del servei de menjador.
d) Haver sol·licitat, amb caràcter previ a la sol·licitud, la valoració de la tarifació social al Patronat Municipal d'Educació.
e) No tenir deutes d'escolaritat i de menjador corresponents a altres cursos, excepte que estigui degudament justificat, d'acord amb la valoració de la Comissió Tècnica.
f) Assistir diàriament a l'escola bressol, tret de causes degudament justificades.
g) Estar al corrent de qualsevol obligació de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o per qualsevol altra administració públic. En cas d'expedient sancionador i/o de reintegrament pendent de resolució ferma, la persona sol·licitant podrà optar a una nova subvenció, però el seu eventual atorgament restarà subjecte a condició suspensiva fins la fermesa de la corresponent resolució.
h) Els derivats de les prohibicions establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Observacions:
L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits pot comportar la revocació de l’ajut i el reintegrament, en el seu cas, de les quantitats percebudes indegudament, prèvia audiència, en tot cas, dels interessats.

P254
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Període ordinari: del 8 al 22 de setembre de 2023

Període extraordinari: a partir del dia següent de la finalització del període ordinari, i fins el dia 15 de maig de 2024, sempre que les persones sol·licitants compleixin els requisits previstos a les bases quarta i cinquena i es trobin en alguna de les situacions següents:

    o Que resideixen a Sant Cugat a partir del dia següent de la finalització del període ordinari de presentació de sol·licituds i que estiguin empadronades o hagin sol·licitat l'empadronament.
    o Que hagin obtingut plaça en una escola bressol municipal a partir del dia següent de la finalització del període ordinari de presentació de sol·licituds
    o Que amb posterioritat a la finalització del període ordinari de presentació de sol·licituds acreditin una modificació de les circumstàncies econòmiques, socials o familiars, que suposin un increment de la seva puntuació prèvia igual o superior al 20 per cent.
    o Altres causes objectivables i degudament justificades per la Comissió Tècnica.
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop