04 (FUE) Comunicació prèvia ambiental municipal o canvi substancial (Annex III)

04 (FUE) Comunicació prèvia ambiental municipal o canvi substancial (Annex III)


Objecte:
Posar en coneixement de l'ajuntament l'inici o el canvi substancial d'una activitat inclosa en l'annex III de la LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) (LPCAA).

Les activitats més freqüents compreses en aquest annex són:
- Aparcaments de més de 500 m2
- Tallers mecànics sense xapa i pintura
- Indústries de fabricació d'equips elèctrics o electrònics
- Carnisseries amb obrador, fleques amb forns de Potència superior als 7.5 KW
- Obradors industrials
- Veterinaris, dentistes, hospitals, clíniques i establiments sanitaris fins a 100 llits
- Escoles amb formació reglada (escola bressol, primària, secundària i estudis universitaris)
- Hotels i allotjaments amb capacitat superiors a 20 places
- Hípiques
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular de l'activitat
Requisits previs:
1) Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats:
És obligatori obtenir informe urbanístic favorable en els següents supòsits:
• Quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.
• Quan la llicència d'obres o la comunicació prèvia d'obres no emparen expressament les obres o instal·lacions de l'activitat comunicada.

En la resta de casos, el projecte i la certificació tècnica haurà d'incloure una manifestació explícita sobre la conformitat de l'activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl i, en concret, que és compatible amb els usos permesos pel Planejament vigent.
Podeu comprovar la compatibilitat urbanística de l'ús proposat amb els usos permesos pel planejament vigent a través dels següents mitjans:
Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats: Aquest certificat l'emet el Servei de Planejament i Gestió Urbanística i es sol·licita amb la presentació de la corresponent sol·licitud d'emissió (tràmit subjecte a taxes).
• Fer una consulta prèvia a l'oficina d'atenció a l'empresa.

2) Bombers: En el cas que l'activitat estigui inclosa en l'annex 1 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà haver obtingut prèviament l'informe previ de Bombers. Es pot sol·licitar en el tràmit de la llicència d'obres o bé en el tràmit de Informe previ en matèria d'incendis i aportar l'Acta de comprovació en matèria d'incendis emesa per una entitat col·laboradora.

3) Abocaments: En el cas que l'activitat aboqui un cabal d'aigües residuals superior a 6.000 m3/any, no domèstiques, o d'abocaments a llera, caldrà obtenir prèviament l'Autorització d'abocament (o tràmit corresponent) a l'Agència Catalana de l'Aigua o Àrea Metropolitana de Barcelona.

4) Contaminació: En el cas que l'activitat estigui classificada en el Grup A o B del Reial decret 100/2011 pel que s'actualitza el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants a l'Atmosfera (CAPCA) caldrà obtenir prèviament l'autorització d'emissions emesa per la Generalitat de Catalunya, així com l'informe de control emès per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental.

5) Explotacions ramaderes: En el cas d'explotacions ramaderes, excepte les que no comercialitzen la seva producció i les totalment extensives amb una càrrega de pastura inferior a 80 kg N/ha i any, caldrà obtenir prèviament l'informe favorable del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes de l'explotació emès per l'òrgan competent de la Generalitat.

6) Impacte ambiental: En el cas d'activitats situades en espais naturals amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992; en els espais naturals de protecció especial, declarats d'acord amb la Llei 12/1985; en les zones humides i les àrees designades en aplicació de les directives 2009/147/CE i 92/43/CE (Xarxa Natura); en zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i en altres espais protegits que es determini legalment, caldrà obtenir de manera prèvia la Declaració d'impacte ambiental emesa per la Generalitat o bé, resolució de la Generalitat que determini que no cal sotmetre el projecte a Avaluació d'impacte ambiental.

7) Nucli zoològic: En el cas d'activitats subjectes a inscripció de Nucli zoològic segons el Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals com per exemple les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària, caldrà presentar el Registre de de Nucli zoològic emès per la Generalitat de Catalunya
Observacions:
• Podeu fer consultes prèvies sobre els tràmits necessaris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a través de l'oficina d'atenció a l'empresa..

• En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

    - En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.
    - En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.
    - En el cas de Comunitats de Propietaris, caldrà aportar còpia de l'acta de nomenament del President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

• Les activitats de l'Annex III que es pretenguin exercir dins l'àmbit territorial de Valldoreix hauran de ser comunicades a l'Entitat Municipal Descentralitzada.

• La presentació de la Comunicació Prèvia Ambiental (Annex III) degudament formalitzada habilita el declarant per l'exercici immediat de l'activitat sota la seva responsabilitat. En aquests casos, es farà arribar a l'interessat un document pel qual l'Ajuntament es dóna per assabentat de la comunicació.
En cap cas podrà exercir-se l'activitat si la comunicació no va acompanyada dels documents preceptius per a la realització prèvia del tràmit. En aquests casos, l'Ajuntament remetrà a l'interessat un ofici deixant sense efecte la declaració efectuada i advertirà de la impossibilitat d'exercir l'activitat fins que no es presentin tots els documents preceptius per a la seva correcta formalització.

• L'Administració, en virtut de les seves potestats administratives de verificació, control i inspecció, pot comprovar, en qualsevol moment, que es compleixen els requisits i la normativa sectorial aplicable. L'incompliment comportarà l'inici de les actuacions municipals corresponents per regularitzar l'activitat que, segons el cas, podrien comportar el cessament de l'activitat i/o imposició de sancions.

• Si per l'adequació de l'establiment cal realitzar obres i/o instal·lar rètols, caldrà disposar prèviament de la preceptiva llicència d'obres o haver efectuat la comunicació prèvia de les obres.

• Si l'activitat comporta l'aprofitament privatiu del domini públic, caldrà disposar de les preceptives autoritzacions / concessions administratives per al seu aprofitament (per exemple, guals, etc).

• Si es tracta d'establiments amb manipulació d'aliments caldrà presentar així mateix la declaració responsable en matèria de salut alimentària.

• Per a l'inici de l'activitat caldrà disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau.

T171
Tràmits relacionats:
Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
Informe previ en matèria d'incendis
Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments sedentaris
Guia de tràmits d'obres
Sol·licitud de terrasses
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 13 Art. 5.2 Secció 1.3
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, un cop que hagin finalitzat les obres d'adequació i instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat.
Classificació de l'activitat:
La Taula de Classificació de les activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació i permet identificar l'activitat que es pretén exercir amb el règim de tramitació a la qual està subjecte. Aquesta classificació està determinada per la normativa catalana. Per a identificar correctament el tràmit, caldrà tenir en compte quina és l'activitat principal que és pretén exercir així com les secundàries, si n'hi ha.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop