2022 - Ajuts econòmics post covid-19 per a l'estada en un coworking

2022 - Ajuts econòmics post covid-19 per a l'estada en un coworking


Objecte:

L'objecte d'aquestes bases especifiques, seguint amb el compromís de donar suport a l'emprenedoria i a tot el que faciliti el creixement del teixit empresarial del municipi, és regular la convocatòria d'uns ajuts econòmics a persones físiques o jurídiques que s'estableixin en un dels espais coworking de la ciutat o que s'hagin establert, entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022 i així contribuir al foment de la cultura del cotreball.

Persones destinatàries:

Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques que el seu volum anual de negoci no superi els 2.000.000€ (segons la definició de la Comissió 2003/361/CE de 6 de maig de 2003) i que ubiquin la seva activitat econòmica en un dels espais coworking relacionats a l'annex I de les bases reguladores.

Requisits previs:

1.- Que hagi iniciat l'activitat i estigui donat d'alta censal a partir de l'1 de gener de 2019.

2.- Que la seva activitat continuï donada d'alta en el moment de la presentació de la sol·licitud i es mantingui durant tota l'estada subvencionable.

3.- Que estigui al corrent de pagament de les obligacions tributàries, de seguretat social o mutualitat que correspongui, i dels tributs municipals.

4.- Que formalitzi reserva de plaça en un dels espais coworking que seleccioni segons el model de sol·licitud d'aquests ajuts, per una durada entre 1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022.

Observacions:

L'import de l'ajut serà de 50€ mensuals per cada persona física o jurídica que esdevingui beneficiària i durant el període comprès entre l'1 de gener de 2022 i 31 de desembre de 2022. Aquest període subvencionable es comptarà a partir del primer rebut de pagament de la quota d'estada i no superarà en cap cas el 53% de la quota estipulada
a cada espai coworking.

Es subvencionarà un màxim de 2 beneficiaris per coworking si la durada màxima de cadascun es de 12 mesos . En el cas que no s'acompleixin els 12 mesos d'estada, els mesos restants podran ser ocupats per a un o més beneficiaris fins a esgotar els 1.200 € previstos per a subvencionar els dos llocs de treball de cada coworking.

Les places es reservaran per ordre d'entrada de la sol·licitud complerta en el registre, respectant l'ordre de preferència del beneficiari pels coworkings relacionats a l'annex I.

Si el primer coworking demanat ja té cobertes la totalitat de les seves places, la persona beneficiària optarà a ocupar una plaça disponible en el següent coworking segons l'ordre seleccionat a la sol·licitud i fins a exhaurir el total de places.


P250

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades per a pagament a creditors
Termini de sol·licitud:

De 25 de maig fins el 30 de novembre de 2022

Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop