2021 - Ajuts econòmics als espais coworking afectats per la Covid19

2021 - Ajuts econòmics als espais coworking afectats per la Covid19


Objecte:
L'objecte d'aquestes bases especifiques, sota el compromís de donar suport a l'emprenedoria i a tot el que faciliti el creixement del teixit empresarial del municipi, és regular la convocatòria d'uns ajuts econòmics per als espais coworking que han vist afectada la seva activitat com a conseqüència de l'aplicació de les mesures de salut pública al llarg de tot el període de l'estat d'alarma provocat per la COVID-19.
Persones destinatàries:
Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques titulars de la gestió de l'activitat d'un espai coworking al municipi de Sant Cugat del Vallès i que la seva activitat econòmica s'hagi vist afectada per l'adopció de mesures sanitàries i la declaració de l'estat d'alarma amb motiu de la pandemia de la COVID-19, traduït en una disminució de creixement del seu negoci degut a l'absència de coworkers en els espais de treball.
Requisits previs:
1. Que els espais físics on es desenvolupa l'activitat estiguin ubicats a Sant Cugat del Vallès.

2. Que estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributàries, de seguretat social o mutualitat.

3. Que estiguin donats d'alta censal, model 036 o 037, abans del RD 463/2020, de 14 de març de 2020, pel qual es declara l'estat d'alarma.

4. Que la seva activitat continuï donada d'alta en el moment de presentar aquesta sol·licitud.

5. Que declarin haver tingut dificultats en el desenvolupament de la seva activitat amb motiu de l'aplicació de les mesures sanitàries derivades de l'estat d'alarma, traduït en una disminució de creixement del seu negoci degut a l'absència de coworkers en els espais de treball de com a mínim un 30% de la seva capacitat respecte al mateix període de l'any anterior.

6. Que declarin haver disminuït els ingressos econòmics a partir del RD 463/2020, del 14 de març de 2020, pel qual es declara l'estat d'alarma.
Observacions:
La quantia de l'ajut per cada persona física o jurídica titular de la gestió de l'activitat d'un espai coworking a Sant Cugat del Vallès, serà el resultat de prorratejar l'import total de la subvenció entre totes les sol·licituds presentades que compleixin amb els requisits d'aquestes bases i que declarin haver tingut dificultats en el desenvolupament de la seva activitat amb motiu de l'aplicació de les mesures sanitàries derivades de l'estat d'alarma.

P250
Tràmits relacionats:
Comunicació de dades per a pagament a creditors
Termini de sol·licitud:
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació serà del 4 al 25 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Tramitació presencial:
Tràmit exclusivament telemàtic (dirigit únicament a empreses).

Top