2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública : Esports

2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública : Esports


Objecte:
Concessió de subvencions, mitjançant pública concurrència, a les persones físiques o jurídiques que duguin a terme activitats d'interès públic local, que complementin o supleixin els serveis de competència municipal i que siguin de naturalesa esportiva o qualsevol altra d'anàloga durant la temporada esportiva 2021-2022, tot això dins dels límits establerts en els pressupostos municipals i de conformitat amb allò que preveu l'Ordenança general de subvencions (BOP número 139, d'11 de juny de 2009, OGS, d'ara endavant).

Els projectes, activitats i serveis subvencionats es poden presentar a través dels següents programes:
1. Promoció de l'activitat física i l'esport
2. Celebració aniversari d'una entitat esportiva
3. Formació
4. Esdeveniments esportius de caràcter puntual
5. Mèrits esportius
6. Adquisició de material esportiu per centres educatius

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits de les bases de les convocatòries.
Requisits previs:
Veure punt 5 de les bases de la convocatòria
Observacions:
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document, es podrà esmenar la falta dins el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, si no s'especifica altra cosa a les bases.

N215
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 21 de juny a l'11 de juliol de 2022
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop