2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública: Programa social

2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública: Programa social


Objecte:
Concessió de subvencions, mitjançant pública concurrència, a les persones físiques o jurídiques que duguin a terme projectes socials d'interès públic local, que complementin o supleixin els serveis de competència municipal, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals i de conformitat amb allò que preveu l'Ordenança general de subvencions (BOP número 139, d'11 de juny de 2009, OGS, d'ara endavant).
Els projectes, activitats i serveis subvencionades hauran de tenir alguna de les següents finalitats:
1. Difondre els plans i accions municipals.
2. Fomentar valors socials, de diversitat i d'integració, així com noves formes de participació.
3. Millorar la cohesió social de la ciutat.
4. Millorar la convivència entre la ciutadania.
5. Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania i dels col·lectius vulnerables.
6. Promoure la igualtat, la no discriminació i la lluita contra les violències masclistes i LGBTIfòbiques.
7. Promoure la cohesió, la convivència i la diversitat.
8. Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties neurològiques o cròniques i les seves famílies.
9. Fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat i/o amb malaltia mental.
10. Promoció de les persones grans actives
Persones destinatàries:
Podran tenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquesta convocatòria les persones i entitats que, optant-hi d'acord amb el procediment previst a la base 9a de la convocatòria, compleixin els requisits següents:
1. Les persones físiques han d'estar empadronades a Sant Cugat del Vallès; les persones jurídiques han de tenir la seu social o l'activitat habitual en el municipi; les persones jurídiques sense ànim de lucre han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.
2. Tenir, en el cas de les persones jurídiques, un objecte social coincident amb l'activitat subvencionada.
3. Estar al corrent de qualsevol obligació de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o per qualsevol altra administració pública. En cas d'expedient sancionador i/o de reintegrament pendent de resolució ferma, el sol·licitant podrà optar a una nova subvenció, però el seu eventual atorgament restarà subjecte a condició suspensiva fins la fermesa de la corresponent resolució.
4. Trobar-se al corrent de totes les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
5. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver comès o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o de gènere, segons el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
6. Si l'activitat subvencionada implica contacte habitual amb persones menors d'edat, acreditar, mitjançant signatura de la declaració responsable al respecte, sense perjudici que, si s'escau, l'Ajuntament pugui demanar en algun moment, el corresponent certificat negatiu, que les persones adscrites a les activitats que impliquen contacte habitual amb persones menors d'edat no han d'haver estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
7. Si la beneficiària de la subvenció és persona jurídica i l'import de la mateixa és superior a 10.000 euros, amb caràcter previ a la percepció de la subvenció, haurà de lliurar a l´Ajuntament la documentació acreditativa corresponent en la qual figurin de manera detallada i especifica les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l´efecte de fer-les públiques en compliment de l´obligació establerta per l´article 15.2) de la llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
8. La resta de requisits fixats per l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Observacions:
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document, es podrà esmenar la falta dins el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, si no s'especifica altra cosa a les bases.

N218
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 2 al 29 de setembre de 2022.
Tramitació presencial:
Només les persones físiques podran fer el tràmit de manera presencial.
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop