03 (FUE) Comunicació d'inici d'activitat o modificació substancial en un establiment amb projecte tècnic i certificat

03 (FUE) Comunicació d'inici d'activitat o modificació substancial en un establiment amb projecte tècnic i certificat


Objecte:
Posar en coneixement de l'ajuntament l'inici o la modificació d'una activitat inclosa en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, (veure columna corresponent a "Projecte tècnic + certificat tècnic"), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics, els quals es comuniquen amb un formulari específic.

Les activitats subjectes al tràmit de comunicació prèvia o modificació són principalment:

• Botigues majors de 120 m2
• Oficines majors de 500 m2
• Bars, restaurants, fins a 500 m2 o 500 persones
• Comerços perruqueries i similars > 120 m2
• Bars i restaurants amb sup. fins a 500 m2 o 500 persones
• Ensenyament no reglat (acadèmies) amb sup. > 120 m2
• Ensenyament reglat (pre-primària, primària, secundària i post-secundària)
• Centre suport familiar amb sup. > 120 m2
• Activitats esportives (gimnàs, ioga) amb sup. > 120 m2
• Hotels, allotjaments i similars (residències d'estudiants, casa de colònies, albergs i Activitats de serveis socials amb allotjaments amb persones amb discapacitat i similars, allotjaments turístics excepte HUT i turisme rural (en habitatge), magatzems, Aparcaments públics
• Activitats mèdiques i odontològiques i similars> 120 m2
• Jocs d'atzar i apostes> 120 m2
• Bugaderies no industrials > 120 m2
• Aparcaments públics qualsevol superfície.
Persones destinatàries:

Qualsevol persona física o jurídica que vol exercir una o diverses Activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la comunicació caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

• En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat (model disponible a la pestanya documentació).

• En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.

• En cas de Comunitats de Propietaris, caldrà aportar còpia de l'acta de nomenament del President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

Requisits previs:

• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui.

• L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.

• Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent (veure documents)

• Disposar de tots els títols habilitants necessaris per a l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.

• En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (veure columna corresponent "Requereix informe previ d'incendis"), de forma prèvia a fer la comunicació cal:


    • Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis.

    • Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat cololaboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat d'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis.

    • Disposar del corresponent certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis (si s'escau).

• Impacte ambiental: En el cas d'activitats situades en espais naturals amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992; en els espais naturals de protecció especial, declarats d'acord amb la Llei 12/1985; en les zones humides i les àrees designades en aplicació de les directives 2009/147/CE i 92/43/CE (Xarxa Natura); en zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i en altres espais protegits que es determini legalment, caldrà obtenir de manera prèvia la Declaració d'impacte ambiental emesa per la Generalitat o bé, resolució de la Generalitat que determini que no cal sotmetre el projecte a Avaluació d'impacte ambiental.

• Nucli zoològic: En el cas d'activitats subjectes a inscripció de Nucli zoològic segons el Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals com per exemple les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària, caldrà presentar el Registre de de Nucli zoològic emès per la Generalitat de Catalunya.

Observacions:

Podeu fer consultes prèvies sobre els tràmits necessaris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a l'oficina d'atenció a l'empresa.

En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la comunicació caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Les activitats de inclosa en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, (veure columna corresponent a "Projecte tècnic + certificat tècnic"), que es pretenguin exercir dins l'àmbit territorial de Valldoreix hauran de ser comunicades a l'Entitat Municipal Descentralitzada.

La presentació de la Comunicació degudament formalitzada habilita el declarant per l'exercici immediat de l'activitat sota la seva responsabilitat. En aquests casos, es farà arribar a l'interessat un document pel qual l'Ajuntament es dóna per assabentat de la comunicació.
En cap cas podrà exercir-se l'activitat si la comunicació no va acompanyada dels documents preceptius per a la realització prèvia del tràmit. En aquests casos, l'Ajuntament remetrà a l'interessat un ofici deixant sense efecte la declaració efectuada i advertirà de la impossibilitat d'exercir l'activitat fins que no es presentin tots els documents preceptius per a la seva correcta formalització.

L'Administració, en virtut de les seves potestats administratives de verificació, control i inspecció, pot comprovar, en qualsevol moment, que es compleixen els requisits i la normativa sectorial aplicable. L'incompliment comportarà l'inici de les actuacions municipals corresponents per regularitzar l'activitat que, segons el cas, podrien comportar el cessament de l'activitat i/o imposició de sancions.

Si per l'adequació de l'establiment cal realitzar obres i/o instal·lar rètols, caldrà disposar prèviament de la preceptiva llicència d'obres o haver efectuat la comunicació prèvia de les obres.

Si l'activitat comporta l'aprofitament privatiu del domini públic, caldrà disposar de les preceptives autoritzacions / concessions administratives per al seu aprofitament (per exemple, guals, etc).

Si es tracta d'establiments amb manipulació d'aliments caldrà presentar així mateix la declaració responsable en matèria de salut alimentària.

Per a l'inici de l'activitat caldrà disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau, i aportar el model de Declaració Responsable de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i còpia de l'últim rebut vigent corresponents.

T171

Tràmits relacionats:
FUE Informe previ en matèria d'incendis
Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments sedentaris
Guia de tràmits d'obres
Import:
Tràmit subjecte a taxes

Ordenança fiscal número 13 art. 5.2 Secció 1.4
Termini de sol·licitud:

Es pot presentar en qualsevol moment.

La comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat es presenta abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Exclusivament per mitjans electrònics

Tramitació electrònicaTop