Ajuts per a menjadors escolars

Ajuts per a menjadors escolars


Objecte:
Sol·licitud d'ajuts individuals (beques) per a l'assistència al servei de menjador escolar, adreçats a l'alumnat d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sostinguts amb fons públics (centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius del Vallès Occidental sufragats amb fons públics) per al curs escolar 2018-2019.
Persones destinatàries:
Pot ser beneficiari dels ajuts l'alumnat empadronat a Sant Cugat del Vallès i matriculat en centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius del Vallès Occidental sufragats amb fons públics.
Podran sol·licitar els ajuts els pares, mares o tutors legals de les persones beneficiàries menors d'edat.
Requisits previs:
  1. No rebre cap altre ajut públic pel mateix concepte si el seu import, sumat al dels ajuts regulats en aquestes bases, superen el cost del servei de menjador .

  2. Utilitzar diàriament el servei de menjador, tret de causes degudament justificades.

  3. Els derivats de les prohibicions establertes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Observacions:
Per presentar la documentació, cal demanar cita prèvia amb l'oficina d'atenció ciutadana (trucant al 010 o bé a través del següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana)

Cal aportar els documents originals i fotocòpies de tota la documentació que acrediti les circumstàncies que s'al·leguen, per tal de ser valorades.

Període extraordinari de presentació de sol·licituds: qualsevol dia del curs escolar 2018-2019, sempre que les persones sol·licitants compleixin els requisits previstos a les bases quarta i cinquena i es trobin en alguna de les situacions següents:

  • • Que resideixen a Sant Cugat a partir del 9 de juny de 2018 i que hi estiguin empadronades o hagin sol·licitat l’empadronament.

  • • Que amb posterioritat a la finalització del període ordinari de presentació de sol·licituds acreditin una modificació de les circumstàncies econòmiques, socials o familiars, que suposin un increment de la seva puntuació prèvia igual o superior al 20 per cent.

  • • Altres causes objectivables i degudament justificades pels serveis municipals competents.


En el cas en que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius**, caldrà aportar documentació acreditativa corresponent.

** PRESTACIONS I COMPLEMENTS QUE NO TRIBUTEN (no contributius)
• Renda garantida de ciutadania
• Pensió invalidesa SOVI
• Prestacions familiars per fill/a a càrrec
• Prestacions derivades de la LISMI
• Prestacions de la Llei de dependència
• Pensions d’orfandat
• Prestacions a favor de familiar
• Pensions no contributives d’invalidesa
• Pensions de gran invalidesa i invalidesa absoluta
• Indemnitzacions per acomiadament
• Prestacions per acolliment familiar
• Pensions d'aliments percebudes per part dels progenitors en virtut de decisió judicial

P253
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 14 de maig al 8 de juny de 2018
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementàriaTop