Ajuts d'escolaritat i/o menjador escolar

Ajuts d'escolaritat i/o menjador escolar


Objecte:
Sol·licitud d'ajuts individuals per a despeses d'escolaritat i per a l'assistència al servei de menjador escolar per al curs escolar 2024-2025, adreçats a l'alumnat de centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil del Vallès Occidental, sufragats amb fons públics.

Les persones que van sol·licitar l'ajut de menjador l'any passat, rebran l'esborrany de la sol·licitud per notificació telemàtica. Per sol·licitar l'ajut per al curs 2024-25 caldrà confirmar l'esborrany o, si escau, fer el tràmit de modificació de dades de l'esborrany.
www.santcugat.cat/confirmaresborrany
www.santcugat.cat/modificaresborrany
Persones destinatàries:
Pot ser beneficiari dels ajuts l'alumnat empadronat a Sant Cugat del Vallès i matriculat en centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil del Vallès Occidental sufragats amb fons públics.
Podran sol·licitar els ajuts les mares, pares o tutors/es legals de les persones beneficiàries menors d'edat.
Requisits previs:
• Estar empadronat/da i residir a Sant Cugat del Vallès.
• Estar matriculat/da en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària, durant el curs corresponent a la convocatòria.
• Que el servei de menjador no sigui gratuït.
• Que les despeses d'escolaritat no siguin gratuïtes.
• No rebre cap altre ajut públic pel mateix concepte si el seu import, sumat al dels ajuts regulats en aquestes bases, superen els cost de les despeses d'escolaritat i/o el cost del servei de menjador.
• Utilitzar diàriament el servei de menjador, tret de causes degudament justificades.
• Estar al corrent de qualsevol obligació de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o per qualsevol altra administració pública. En cas d'expedient sancionador i/o de reintegrament pendent de resolució ferma, el/la sol·licitant podrà optar a una nova subvenció, però el seu eventual atorgament restarà subjecte a condició suspensiva fins la fermesa de la corresponent resolució.
• Per la naturalesa dels ajuts i l'especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari/a no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L'incompliment de qualsevol dels requisits establerts a les bases quarta i cinquena comportarà la no admissió de la sol·licitud o la revocació dels ajuts, amb el consegüent reintegrament, en el seu cas, de les quantitats percebudes indegudament, prèvia audiència, en tot cas, de les persones interessades.
Observacions:
• Per a noves sol·licituds, cal aportar tota la documentació que acrediti les circumstàncies que s'al·leguen, per tal de ser valorades.

• En cas d'infants en acolliment, resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

• Conveni, sentència de divorci o l'acta final de mediació del Departament de Justícia.

• En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos (pensionistes, pensió d'aliments en cas de divorci, treballadors/es de la llar,...)

• En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d'ingressos.

• L'Ajuntament i el Consell Comarcal podran consultar les dades necessàries per establir la renda de la unitat familiar i comprovar la veracitat de les dades aportades. La persona que presenta la sol·licitud haurà d'haver informat a tots/es i cadascun/a dels membres de la unitat familiar, i declarar que tots/es han accedit a que es consulti la informació de les seves dades. En el cas que algun membre de la unitat familiar s'hi oposi, serà necessari aportar la declaració de la renda o justificant d'ingressos d'aquesta persona.

En cas que des de l'escola es demani un certificat de ser beneficiari d'ajuts d'escolaritat i/o menjador, podeu demanar-lo directament a beques@santcugat.cat.

P253
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 13 al 19 de juny de 2024

Període extraordinari de presentació de sol·licituds ajuts de menjador curs 2024-2025: obert tot el curs escolar, sempre que les persones sol·licitants compleixin els requisits previstos a les bases quarta i cinquena i es trobin en alguna de les situacions següents:
• Que resideixen a Sant Cugat a partir del (data a concretar) i que hi estiguin empadronades o hagin sol·licitat l’empadronament.
• Que amb posterioritat a la finalització del període ordinari de presentació de sol·licituds acreditin una situació de vulnerabilitat, que requereixi l'atenció de serveis socials o que la seva situació econòmica s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.
• Altres causes objectivables i degudament justificades pels serveis municipals competents.
Tràmits relacionats:
Les persones que van sol·licitar l'ajut de menjador l'any passat, rebran l'esborrany de la sol·licitud per notificació telemàtica. Per sol·licitar l'ajut per al curs 2024-25 caldrà confirmar l'esborrany o, si escau, fer el tràmit de modificació de dades de l'esborrany.
www.santcugat.cat/confirmaresborrany
www.santcugat.cat/modificaresborrany
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i el tràmit Ajuts de menjador.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop