Ajuts d'escolaritat i/o menjador escolar

Ajuts d'escolaritat i/o menjador escolar


Objecte:
Sol·licitud d'ajuts individuals per a despeses d'escolaritat i per a l'assistència al servei de menjador escolar per al curs escolar 2022-2023, adreçats a l'alumnat de centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil del Vallès Occidental, sufragats amb fons públics.

Les persones que van sol·licitar l'ajut de menjador l'any passat, rebran l'esborrany de la sol·licitud per notificació telemàtica. Per sol·licitar l'ajut per al curs 2022-23 caldrà confirmar l'esborrany o, si escau, fer el tràmit de modificació de dades de l'esborrany.
www.santcugat.cat/confirmaresborrany
www.santcugat.cat/modificaresborrany
Persones destinatàries:
Pot ser beneficiari dels ajuts l'alumnat empadronat a Sant Cugat del Vallès i matriculat en centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil del Vallès Occidental sufragats amb fons públics.
Podran sol·licitar els ajuts les mares, pares o tutors/es legals de les persones beneficiàries menors d'edat.
Requisits previs:
a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos matriculat d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil, durant el curs corresponent a la convocatòria.
b) No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
c) No tenir les despeses d'escolaritat amb caràcter gratuït.
d) No rebre cap altre ajut públic pel mateix concepte si el seu import, sumat al dels ajuts regulats en aquestes bases, superen els cost de les despeses d'escolaritat i/ el cost del servei de menjador.
e) Utilitzar diàriament el servei de menjador, tret de causes degudament justificades, a valorar per la Comissió Tècnica.
f) Per la naturalesa de l'ajut i l'especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Observacions:
• Per a noves sol·licituds, cal aportar tota la documentació que acrediti les circumstàncies que s'al·leguen, per tal de ser valorades.

• En el cas en que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius (renda garantida de ciutadania, indemnitzacions per acomiadament, etc.), caldrà indicar la quantitat anual que es percep i aportar la documentació acreditativa corresponent.

• L'Ajuntament i el Consell Comarcal podran consultar les dades necessàries per establir la renda de la unitat famliar i comprovar la veracitat de les dades aportades. La persona que presenta la sol·licitud haurà d'haver informat a tots/es i cadascun/a dels membres de la unitat familiar, i declarar que tots/es han accedit a que es consulti la informació de les seves dades. En el cas que algun membre de la unitat familiar s'hi oposi, serà necessari aportar la declaració de la renda o justificant d'ingressos d'aquesta persona.

P253
Tràmits relacionats:
Les persones que van sol·licitar l'ajut de menjador l'any passat, rebran l'esborrany de la sol·licitud per notificació telemàtica. Per sol·licitar l'ajut per al curs 2022-23 caldrà confirmar l'esborrany o, si escau, fer el tràmit de modificació de dades de l'esborrany.
www.santcugat.cat/confirmaresborrany
www.santcugat.cat/modificaresborrany
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 2 al 16 de juny de 2022

Període extraordinari de presentació de sol·licituds: qualsevol dia del curs escolar 2022-2023, fins el 19 de maig de 2023, sempre que les persones sol·licitants compleixin els requisits previstos a les bases quarta i cinquena i es trobin en alguna de les situacions següents:
• Que resideixen a Sant Cugat a partir del 17 de juny de 2022 i que hi estiguin empadronades o hagin sol·licitat l’empadronament.
• Que amb posterioritat a la finalització del període ordinari de presentació de sol·licituds acreditin una modificació de les circumstàncies econòmiques, socials o familiars, que suposin un increment de la seva puntuació prèvia igual o superior al 20 per cent.
• Altres causes objectivables i degudament justificades pels serveis municipals competents.
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i el tràmit Ajuts de menjador.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop