Dret de tanteig i retracte

Dret de tanteig i retracte


Objecte:
Comunicació de la transmissió d'immoble subjecte al dret de tanteig i retracte.
Persones destinatàries:
Particulars o empreses que intervinguin en la compra o venda d'immobles
Observacions:
• El dret de tanteig i retracte és un mecanisme urbanístic que té com a objectiu fixar una reserva mínima d'habitatges de protecció al municipi.
L'àrea de tempteig i retracte és tot el municipi i pretén que els propietaris dels tipus d'immoble o terrenys que es determinen a l'art. 2 de les NNUU de la modificació del PGM destinin un mínim d'un 30% del sostre destinat a la promoció d'habitatge, 20% a règim general i 10% a règim especial.
No es tracta d'una obligació urbanística als propietaris i promotors de terrenys en sòl urbà consolidat, de destinar un percentatge a habitatge en règim de protecció, sinó que en cas de no fer-ho es faculta a l'administració a poder exercitar el dret de tanteig i retracte, i per tant, fer la proposta de compra amb les mateixes condicions econòmiques i de mercat que un hipotètic tercer adquirent.

• Propietats afectades pel dret de tanteig i retracte:
a) Terrenys (tots) en sòl urbà consolidat amb un sostre destinat a ús d'habitatge de més de 550 m2 i que no es garanteixi en el moment de la seva transmissió la destinació d'un mínim del 30% a protecció oficial.
b) Terrenys en sòl urbà consolidat amb un ús destinat a habitatge de més de 550 m2
c) Tots els terrenys en sòl urbanitzable delimitat o no delimitat compresos en sector destinats a us d'habitatge.
d) Els terrenys amb edificacions ruïnoses o desocupades amb un sostre potencial per a ús d'habitatge de més de 550 m2 sostre
e) Edificis plurifamiliars sencers sobre els que es du a terme una actuació de rehabilitació integral o de gran rehabilitació.
f) Edificis plurifamiliars sencers destinats principalment (+ del 50%) a l'ús d'habitatge.
g) Els habitatges en edificis plurifamiliars en procés de buidat d'habitatges llogats o de canvi de titularitat de la majoria dels habitatges a un únic adquirent.
h) Habitatges buits sotmesos a l'impost d'habitatges buits
i) Habitatges propietat d'entitats financeres adquirits per dació en pagament i/o procedents de processos de desnonament dels anteriors propietaris i els provinents d'execucions hipotecàries, procediments de compensació o pagament de deute amb garantia hipotecaria.
j) Habitatges que es trobin en àrees determinades com de rehabilitació i conservació o afectats per las previsions d'un programa de rehabilitació amb especial consideració als habitatges buits i els de lloguer en règim de protecció forçosa.

• Un cop feta la transmissió, caldrà aportar còpia de l'escriptura o document amb què ha estat formalitzada la transmissió.

N420
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Amb caràcter previ a la transmissió de l'immoble
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop