01 (FUE) Comunicació d'inici d'activitat o modificació substancial en un establiment amb certificat tècnic

01 (FUE) Comunicació d'inici d'activitat o modificació substancial en un establiment amb certificat tècnic


Objecte:
L'Assessor de tràmits d'activitats permet consultar la classificació i els tràmits de l'activitat que es vol desenvolupar. El resultat de la consulta és un informe detallat dels tràmits (de l'Ajuntament i externs), l'ordre en què s'han de fer, el lloc, els requisits, els documents necessaris i les taxes que cal pagar, i porta associat l'enllaç al formulari de tramitació corresponent.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu columna corresponent a "Certificat tècnic"), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que vol exercir una o diverses Activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la comunicació caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

• En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat (model disponible a la pestanya documentació).

• En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.

• En cas de Comunitats de Propietaris, caldrà aportar còpia de l'acta de nomenament del President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.
Requisits previs:
• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui.

• L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.

• Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.

• Disposar de tots els títols habilitants, necessaris per a l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes i provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.

• Les activitats de Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic que es pretenguin exercir dins l'àmbit territorial de Valldoreix hauran de ser comunicades a l'Entitat Municipal Descentralitzada.

• Podeu fer consultes prèvies sobre els tràmits necessaris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a través de Oficina d'atenció a l'empresa.
Si teniu alguna consulta tècnica, podeu fer-la al correu llicencies_activitats@santcugat.cat.
Observacions:
• La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dona cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

• Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat, es podrà iniciar un procediment d'esmena.

• L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

• Podeu comprovar la compatibilitat urbanística de l'ús proposat amb els usos permesos pel planejament vigent a través dels següents mitjans:
• Podeu fer consultes prèvies sobre els tràmits necessaris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a l'oficina d'atenció a l'empresa..
Si teniu alguna consulta tècnica, podeu fer-la al correu llicencies_activitats@santcugat.cat.

T170
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 13 art. 5.2 Secció 1.4
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Tràmits relacionats:
Declaració responsable en matèria de salut alimentària per establiments sedentaris (FUE)
Guia de tràmits d'obres
18 Autorització sanitària d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació
Classificació de l'activitat:
Trobareu la classificació de l'activitat en l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica
Com sol·licitar-ho telemàticament:
La comunicació s'ha de fer per mitjans exclusivament electrònics (art. 7 de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica)

Tramitació electrònicaTop